Thursday, 16 May 2013

navagraha mangala slokam.

శ్లో|| ఆరోగ్యం పద్మబన్ధుర్వితరతు నితరాం సంపదం శీతరశ్మి:

భూలాభం భూమిపుత్రస్సకల గుణయుతాం వాగ్విభూతిం చ సౌమ్య: |


సౌభాగ్యం దేవమన్త్రీ రిపుభయశమనం భార్గవశ్శౌర్యమార్కి:


దీర్ఘాయుస్సైంహికేయో విపులతరయశ: కేతురాచంద్రతారం ||శ్లో|| అరిష్టాని ప్రణశ్యన్తు దురితాని భయాని చ |


శాన్తిరస్తు శుభం మేస్తు గ్రహా: కుర్వన్తు మంగళం ||