స్తోత్ర కదంబం


శ్రీ భద్రకాళీ అష్టోత్తరశత నామావళి

శ్రీ భద్రకాళీ అష్టోత్తరశత నామావళిఓం మహేశ్వర్వై నమః
ఓం మహాదేవ్యై నమః
ఓం జయంత్యై నమః
ఓం సర్వమంగళాయై నమః
ఓం లజ్జాయై నమః
ఓం భగవత్యై నమః
ఓం వంద్యాయై నమః
ఓం భవాన్యై నమః
ఓం పాపనాశిన్యై నమః
ఓం చండికాయై నమః
ఓం కాళఠాత్య్రై నమః
ఓం భద్రకాళ్యై నమః
ఓం అపరాజితాయై నమః
ఓం మహా విద్యాయై నమః
ఓం మహా మాయాయై నమః
ఓం బలాయై నమః
ఓం కాత్యాయన్యై నమః
ఓం జయాయై నమః
ఓం దుర్గాయై నమః
ఓం మందారవనవాసిన్యై నమః
ఓం ఆర్యాయై నమః
ఓం గిరిసుతాయై నమః
ఓం ధాత్ర్యై నమః
ఓం మహిషాసుర ఘాతిన్యై నమః
ఓం సిద్ధిదాయై నమః
ఓం బుద్ధిదాయై నమః
ఓం నిత్యాయై నమః
ఓం వరదాయై నమః
ఓం వరవర్ణిన్యై నమః
ఓం అంబికాయై నమః
ఓం సుఖదాయై నమః
ఓం సౌమ్యాయై నమః
ఓం జగన్మాత్రే నమః
ఓం శివప్రియాయై నమః
ఓం భక్త సంతాప సంహర్ర్యై నమః
ఓం జగగత్కర్త్రే నమః
ఓం జగద్దాత్ర్యై నమః
ఓం జగత్పాలనతత్పరాయై నమః
ఓం అవ్యక్తాయై నమః
ఓం వ్యక్త రూపాయై నమః
ఓం భీమాయై నమః
ఓం త్రిపురసుందర్యై నమః
ఓం అపర్ణాయై నమః
ఓం లలితాయై నమః
ఓం విద్యాయై నమః
ఓం పూర్ణచంద్ర నిభాననాయై నమః
ఓం చాముండాయై నమః
ఓం చతురాయై నమః
ఓం చంద్రాయై నమః
ఓం గుణత్రయ విభాగిన్యై నమః
ఓం భక్త వత్సలాయై నమః
ఓం సర్పశక్తి సమాముక్తాయై నమః
ఓం హేరంబ జనన్యై నమః
ఓం కాళ్యై నమః
ఓం త్రిగుణాయై నమః
ఓం యశోధరాయై నమః
ఓం ఉమాయై నమః
ఓం కలశహస్తాయై నమః
ఓం దైత్య దర్ప నిషూదినై నమః
ఓం బుధ్యై నమః
ఓం కాంత్యై నమః
ఓం క్షమాయై నమః
ఓం శాంత్యై నమః
ఓం పుష్ట్యె నమః
ఓం తుష్యె నమః
ఓం ధృత్యై నమః
ఓం మత్యై నమః
ఓం వరాయుధ ధరాయై నమః
ఓం ధీరాయై నమః
ఓం గౌర్యై నమః
ఓం శాకంభర్యై నమః
ఓం శివాయై నమః
ఓం అష్టసిద్ధి ప్రదాయై నమః
ఓం శివ వామాంగ వాసిన్యై నమః
ఓం ధర్మదాయై నమః
ఓం శ్రీదాయై నమః
ఓం కామదాయై నమః
ఓం మొక్షదాయై నమః
ఓం అపరాయై నమః
ఓం చిత్స్వ రూపాయై నమః
ఓం చిదానందాయై నమః
ఓం జయశ్రియై నమః
ఓం జయదాయిన్యై నమః
ఓం సర్వమంగళ మాంగల్యై నమః
ఓం జగత్రయ హితైషిణ్యై నమః
ఓం శర్వాణ్యై నమః
ఓం పార్వత్యై నమః
ఓం ధన్యాయై నమః
ఓం స్కందమాత్రే నమః
ఓం అఖిలేశ్వర్యై నమః
ఓం ప్రపన్నార్తిహరాయై నమః
ఓం దేవ్యై నమః
ఓం సుభగాయై నమః
ఓం కామరూపిణ్యై నమః
ఓం నిరాకారాయై నమః
ఓం సాకారాయై నమః
ఓం మహాకాళ్యై నమః
ఓం సురేశ్వర్యై నమః
ఓం శర్వాయై నమః
ఓం శ్రద్ధాయై నమః
ఓం ధ్రువాయై నమః
ఓం కృత్యాయై నమః
ఓం మృడానై నమః
ఓం శరణ్యాయై నమః
ఓం సత్యకామదాయై నమః
ఓం మహాలక్ష్మై నమఃఓం మహాసరస్వత్యై నమఃఓం మహా భద్రకాళికాయై నమః


శ్రీ సరస్వతీ అష్టోత్తరశత నామావళి

శ్రీ సరస్వతీ అష్టోత్తరశత నామావళిశ్రీ సరస్వతీ అష్టోత్తరశత నామావళి
ఓం సరస్వత్యై నమః
ఓం మహాభద్రాయై నమః
ఓం మహామాయాయై నమః
ఓం వరప్రదాయై నమః
ఓం శ్రీప్రదాయై నమః
ఓం పద్మనిలయాయై నమః
ఓం పద్మాక్ష్యై నమః
ఓం పద్మవక్త్రాయై నమః
ఓం శివానుజాయై నమః
ఓం పుస్తకభృతే నమః (10)
ఓం జ్ఞానముద్రాయై నమః
ఓం రమాయై నమః
ఓం పరాయై నమః
ఓం కామరూపాయై నమః
ఓం మహావిద్యాయై నమః
ఓం మహాపాతక నాశిన్యై నమః
ఓం మహాశ్రయాయై నమః
ఓం మాలిన్యై నమః
ఓం మహాభోగాయై నమః
ఓం మహాభుజాయై నమః (20)
ఓం మహాభాగాయై నమః
ఓం మహోత్సాహాయై నమః
ఓం దివ్యాఙ్గాయై నమః
ఓం సురవన్దితాయై నమః
ఓం మహాకాళై నమః
ఓం మహాపాశాయై నమః
ఓం మహాకారాయై నమః
ఓం మహాంకుశాయై నమః
ఓం పీతాయై నమః
ఓం విమలాయై నమః (30)
ఓం విశ్వాయై నమః
ఓం విద్యున్మాలాయై నమః
ఓం వైష్ణవ్యై నమః
ఓం చన్ద్రికాయై నమః
ఓం చన్ద్రవదనాయై నమః
ఓం చన్ద్రలేఖావిభూషితాయై నమః
ఓం సావిత్యై నమః
ఓం సురసాయై నమః
ఓం దేవ్యై నమః
ఓం దివ్యాలంకారభూషితాయై నమః (40)
ఓం వాగ్దేవ్యై నమః
ఓం వసుదాయై నమః
ఓం తీవ్రాయై నమః
ఓం మహాభద్రాయై నమః
ఓం మహాబలాయై నమః
ఓం భోగదాయై నమః
ఓం భారత్యై నమః
ఓం భామాయై నమః
ఓం గోవిన్దాయై నమః
ఓం గోమత్యై నమః (50)
ఓం శివాయై నమః
ఓం జటిలాయై నమః
ఓం విన్ధ్యవాసాయై నమః
ఓం విన్ధ్యాచలవిరాజితాయై నమః
ఓం చణ్డికాయై నమః
ఓం వైష్ణవ్యై నమః
ఓం బ్రాహ్మయై నమః
ఓం బ్రహ్మజ్ఞానైకసాధనాయై నమః
ఓం సౌదామన్యై నమః
ఓం సుధామూర్త్యై నమః (60)
ఓం సుభద్రాయై నమః
ఓం సురపూజితాయై నమః
ఓం సువాసిన్యై నమః
ఓం సునాసాయై నమః
ఓం వినిద్రాయై నమః
ఓం పద్మలోచనాయై నమః
ఓం విద్యారూపాయై నమః
ఓం విశాలాక్ష్యై నమః
ఓం బ్రహ్మజాయాయై నమః
ఓం మహాఫలాయై నమః (70)
ఓం త్రయీమూర్తయే నమః
ఓం త్రికాలజ్ఞాయై నమః
ఓం త్రిగుణాయై నమః
ఓం శాస్త్రరూపిణ్యై నమః
ఓం శంభాసురప్రమథిన్యై నమః
ఓం శుభదాయై నమః
ఓం స్వరాత్మికాయై నమః
ఓం రక్తబీజనిహన్త్ర్యై నమః
ఓం చాముణ్డాయై నమః
ఓం అమ్బికాయై నమః (80)
ఓం ముణ్డకాయప్రహరణాయై నమః
ఓం ధూమ్రలోచనమదనాయై నమః
ఓం సర్వదేవస్తుతాయై నమః
ఓం సౌమ్యాయై నమః
ఓం సురాసుర నమస్కృతాయై నమః
ఓం కాలరాత్ర్యై నమః
ఓం కలాధరాయై నమః
ఓం రూపసౌభాగ్యదాయిన్యై నమః
ఓం వాగ్దేవ్యై నమః
ఓం వరారోహాయై నమః (90)
ఓం వారాహ్యై నమః
ఓం వారిజాసనాయై నమః
ఓం చిత్రాంబరాయై నమః
ఓం చిత్రగన్ధాయై నమః
ఓం చిత్రమాల్య విభూషితాయై నమః
ఓం కాన్తాయై నమః
ఓం కామప్రదాయై నమః
ఓం వన్ద్యాయై నమః
ఓం విద్యాధర సుపూజితాయై నమః
ఓం శ్వేతాననాయై నమః (100)
ఓం నీలభుజాయై నమః
ఓం చతుర్వర్గ ఫలప్రదాయై నమః
ఓం చతురానన సామ్రాజ్యాయై నమః
ఓం రక్తమధ్యాయై నమః
ఓం నిరంజనాయై నమః
ఓం హంసాసనాయై నమః
ఓం నీలజఙ్ఘాయై నమః
ఓం బ్రహ్మవిష్ణుశివాత్మికాయై నమః (108)

ఇతి శ్రీ సరస్వతి అష్టోత్తరశత నామావళి సంపూర్ణం

ఋణవిమోచననృసింహస్తోత్రం
దేవతాకార్యసిద్ధ్యర్థం సభాస్తంభసముద్భవం
శ్రీనృసింహం మహావీరం నమామి ఋణముక్తయే 1


లక్ష్మ్యాలింగితవామాంగం భక్తానాం వరదాయకం
శ్రీనృసింహం మహావీరం నమామి ఋణముక్తయే 2


ఆంత్రమాలాధరం శంఖచక్రాబ్జాయుధధారిణం
శ్రీనృసింహం మహావీరం నమామి ఋణముక్తయే 3


స్మరణాత్సర్వపాపఘ్నం కద్రూజవిషనాశనం
శ్రీనృసింహం మహావీరం నమామి ఋణముక్తయే 4


సింహనాదేన మహతా దిగ్దంతిభయనాశనం
శ్రీనృసింహం మహావీరం నమామి ఋణముక్తయే 5


ప్రహ్లాదవరదం శ్రీశం దైత్యేశ్వరవిదారిణం
శ్రీనృసింహం మహావీరం నమామి ఋణముక్తయే 6


క్రూరగ్రహైః పీడితానాం భక్తానామభయప్రదం
శ్రీనృసింహం మహావీరం నమామి ఋణముక్తయే 7


వేదవేదాంతయజ్ఞేశం బ్రహ్మరుద్రాదివందితం
శ్రీనృసింహం మహావీరం నమామి ఋణముక్తయే 8


య ఇదం పఠతే నిత్యం ఋణమోచనసంజ్ఞితం
అనృణీ జాయతే సద్యో ధనం శీఘ్రమవాప్నుయాత్ 9


* * *
ఇతి ఋణవిమోచననృసింహస్తోత్రం సమాప్తంశ్రీ వేంకటేశ్వర వజ్రకవచస్తోత్రం

మార్కండేయ ఉవాచ

నారాయణం పరబ్రహ్మ సర్వకారణ కారకం
ప్రపద్యే వెంకటేశాఖ్యాం తదేవ కవచం మమ

సహస్రశీర్షా పురుషో వేంకటేశశ్శిరో వతు
ప్రాణేశః ప్రాణనిలయః ప్రాణాణ్ రక్షతు మే హరిః

ఆకాశరాట్ సుతానాథ ఆత్మానం మే సదావతు
దేవదేవోత్తమోపాయాద్దేహం మే వేంకటేశ్వరః

సర్వత్ర సర్వకాలేషు మంగాంబాజానిశ్వరః
పాలయేన్మాం సదా కర్మసాఫల్యం నః ప్రయచ్ఛతు

య ఏతద్వజ్రకవచమభేద్యం వేంకటేశితుః
సాయం ప్రాతః పఠేన్నిత్యం మృత్యుం తరతి నిర్భయః~ ఇతి శ్రీ వెంకటేస్వర వజ్రకవచస్తోత్రం సంపూర్ణం ~


తోటకాష్టకమ్

విధితాఖిలశాస్త్రసుధాజలధే మహితోపనిషత్కథితార్థనిధే
హృదయే కలయే విమలం చరణం భవ శఙ్కర దేశిక మే శరణమ్

కరుణావరుణాలయ పాలయ మాం భవసాగరదుఃఖవిదూనహృదమ్
రచయాఖిలదర్శనతత్త్వవిదం భవ శఙ్కర దేశిక మే శరణమ్

భవతా జనతా సుఖితా భవితా నిజబోధవిచారణ చారుమతే
కలయేశ్వర జీవవివేకవిదం భవ శఙ్కర దేశిక మే శరణమ్

భవ ఏవ భవానితి మే నితరాం సమజాయత చేతసి కౌతుకితా
మమ వారయ మోహమహాజలధిం భవ శఙ్కర దేశిక మే శరణమ్

సుకృతేధికృతే బహుధా భవతో భవితా సమదర్శనలాలసతా
అతిదీనమిమం పరిపాలయ మాం భవ శఙ్కర దేశిక మే శరణమ్

జగతీమవితుం కలితాకృతయో విచరన్తి మహామహసశ్ఛలతః
అహిమాంశురివాత్ర విభాసి గురో భవ శఙ్కర దేశిక మే శరణమ్

గురుపుఙ్గవ పుఙ్గవకేతన తే సమతామయతాం నహి కోపి సుధీః
శరణాగతవత్సల తత్త్వనిధే భవ శఙ్కర దేశిక మే శరణమ్

విదితా న మయా విసదైకకలా న చ కించన కాఞ్చనమస్తిగురో
ద్రుతమేవ విధేహి కృపాం సహజాం భవ శఙ్కర దేశిక మే శరణమ్

~ ఇతి శ్రీ తోటకాష్టకం సంపూర్ణమ్ ~
బాలా స్తుతి


ఆయీ ఆనన్దవల్లీ అమృతకర తల్లీ ఆదిశక్తీ పరాయీ
మాయా మాయా స్వరూపీ స్ఫటికమణిమయీ మాతంగీ షడంగీ
ఙ్ఞానీ ఙ్ఞానస్వరూపీ నళిన పరిమళీ నాద ఓంకార యోగీ
యోగీ యోగాసనస్థా భువనవశకరీ సౌన్దరీ ఐం నమస్తే

బాలా మన్త్రే కటాక్షీ మమహృదయసఖీ ముక్తభావ ప్రచండీ
వ్యాళీ యఙ్ఞోపవీతే వికట కటి తటీ వీరశక్తీ ప్రసాదీ
బాలే బాలేన్దుమౌళే మదగజభుజహస్తాభిషేక్త్రీ స్వతన్త్రీ
కాళీ త్వాం కాలరూపీ ఖగ గలన హృదీ, కారణీ క్లీం నమస్తే

మూలాధారే మహిమ్నీ హుతవహనయనీ మూలమన్త్రీ త్రినేత్రీ
హరాః కేయూరవల్లీ అఖిలసుఖకరీ అంబికాయాః శివాయా
వేదే వేదాన్తరూపీ వితత ఘనతటీ వీరతన్త్రీ భవానీ
శౌరీ సంసార యోనీ సకల గుణమయీ తేద్య శ్రీం సౌః నమస్తే

ఐం క్లీం సౌః సర్వమన్త్రే మమ వరశుభకరీ అంగనా చేష్టితాయా
శ్రీం హ్రీం క్లీం బీజముఖ్యైః దినకర కిరణైః జ్యోతిరూపే శివాఖ్యే
హ్రీం మ్రీం హ్రూం హేమవర్ణే హిమకరకిరణా భాసమానేన్దుచూడే
క్షాం క్షీం క్షూం క్షౌమవాసే సకల జయకరీ శక్తి బాలే నమస్తే