Friday, 4 May 2012

నృసింహజయంతి శుభాకాంక్షలు

ఏకేన చక్ర మపరేణ కరేణ శంఖ
మన్యేన సింధుతనయా మవలంబ్య తిష్ఠన్ |
వామేతరేణ వరదాభయ పద్మ చిహ్నం
లక్ష్మీనృసింహ మమదేహి కరావలంబమ్ ||


ప్రార్ధన శ్లోకం:


సత్యజ్ఞాన శివస్వరూప మమలమ్ క్షీరాబ్ధి మధ్యస్థితం

యోగారూఢ మతిప్రసన్న వదనమ్ భూషా సహస్రోజ్వలమ్|

త్ర్యక్షం చక్ర పినాక సాభయ వరాన్విభ్రాణమర్కచ్ఛవిమ్

ఛత్రీభూత ఫణీన్ద్ర మిన్దు ధవళమ్ లక్ష్మీనృసింహం భజే||

నరసింహావతారం:

మానవ పరిణామ క్రమంలో అసంపూర్ణమైన (సగం మానవా కారం, సగం సింహాకారం) మానవ రూపంతో కంనిపించే మొట్టమొదటి అవతారమే నరసింహావతారం. ఈ అవతారానికి ముందు మత్స్య, కూర్మ, వరాహావతారాలున్నాయి. అవి జంతు సంబంధమైనవి. విజ్ఞాన శాస్త్రం ప్రకారం కూడా వెన్నెముక నిటారుగా ఉన్న అవతారాల్లో మొట్టమొదటిది నరసింహావతారమే. మానవావిర్భావం మొదట మత్స్య రూపమునుంచి ఆవిర్భవించిందనే సిద్ధాంతానికి, దశావతారాల్లో కనిపించే క్రమమూ, పరిణామమూ నిదర్శనాలుగా నిలుస్తాయి.

నరసింహావతారంలో రెండు భిన్న పార్శ్వాలు కనిపిస్తాయి. నృసింహుడు హిరణ్యకశిపుని పాలిట ఉగ్రుడై కనిపిస్తే, అదే రూపం ప్రహ్లాదునిపై దయారసాన్ని కురిపించింది. హిరణ్యకశిపుడు భయభ్రాంతుడైతే, అదే రూపాన్ని దర్శించిన ప్రహ్లాదుడు భక్తిరసాంబుధిలో ఓలాలాడాడు. హిరణ్యకశిపుడు, ప్రహ్లాదుడు వీరిద్దరిలో ఎవరు ధైర్యవంతులు? భుజబలం ఉన్నప్పటికీ మానసిక శక్తులు లేని హిరణ్యకశిపునికన్నా, బాలుడైనా ఆత్మశక్తి ద్వారా సంపాదించిన భక్తిబలంతో ప్రహ్లాదుడు ఉగ్రభీకర నృసింహ స్వరూపాన్ని చూసి భయపడలేదు. అలాగే హిరణ్యకశిపుడు కోరిన కోర్కెలు విషయవాంఛలు. విషయ వాంఛలపై ఎంతగా ప్రలోభపడినా చివరికి ఏదో ఒక రూపంలో అవి మనల్ని కాటేయక మానవు.

సంప్రదాయంలో నారసింహస్వామి విజయాన్ని అందించే వేల్పుగా ఖ్యాతి వహించాడు. రాజ్యలక్ష్మి సమేతుడై శత్రుభయంకరుడై, ఆర్తుల ఆర్తిని పోగొట్టే ఆర్తత్రాణ పరాయణుడు. నియమపూర్వకమైన సాధనల ద్వారా యౌగిక స్తంభాన్ని చేధిస్తే మాత్రమే మన హృదయంలో ఆవిర్భవించే విజ్ఞాన స్వరూపుడు. అహంకారంతో, ప్రలోభాలతో శరీరాకృతిలో మనల్ని పీడించే భవబాధలను వివేకమనే నఖాగ్రాలతో చీల్చి ఉపశమంపచేసే వాత్సల్య స్వరూపుడు. అందుకే ఆది శంకరాచార్యులు -

సంసార సాగర విశాల కరాళకాల
నక్రగ్రహ గ్రసన నిగ్రహ విగ్రహస్య
వ్యగ్రస్య రాగరసనోర్మిని పీడితస్య
లక్ష్మీనృసింహ! మమదేహి కరావలంబం!!

అని లక్ష్మీనృసింహుని సంసారం నుంచి విముక్తి కలింగించే ఆపద్బాంధవునిగా కొనియాడారు. నరసింహుని వీరత్వంగానీ, వాత్సల్యం కానీ, విరాట్ రూపంగానీ సమాన్యమైనవి కాదు. వర్ణనాతీతమైనవి. ప్రహ్లాదుడంటేనే లోకానికి ఆహ్లాదం కలిగించేవాడు. ఆ ప్రహ్లాదునికే ఆహ్లాదంకలిగించిన నృసింహుడు ప్రహ్లాదహ్లాదుడై, ప్రహ్లాద భక్త వరదుడై, కరుణా సముద్రుడయ్యాడు. నృసింహనామాన్ని ఒక్కసారి స్మరిస్తే చాలు – సర్వారిష్టాలు, భయభ్రాంతులు, ఈతిబాధలు, శారీరక రోగాలు పటాపంచలై పోతాయని ఎందరో విశ్వసిస్తారు.

ఉగ్రం వీరం మహావిష్ణుం జ్వలంతం సర్వతోముఖం
నృసింహం భీషణం భద్రం మృత్యోర్మృత్యుం నమామ్యహం!!వజ్రనకాయ ధీమహే తీక్ష్ణ దగృష్టాయ ధీమహీ
తన్నో నారసింహా ప్రచోదయాత్"

Saligrama, a sacred Gandaki river stone is a special Avatara of Maha Vishnu.It is always placed with Tulasi (signifying Lakshmi). In some parts of India,Tulasi vivaham with Saligramam is conducted- sort of Kalyanotsavam for Saligrmam and Tulasi.

The sacred Saligrama stones (black ammonite stone), are found only on the bed of river Gandak near Muktinath, Nepal. These naturally formed stones are used by devout Hindus to worship Lord Vishnu.

1. Is Saligrama in the form of black stone only ?
Yes. Mostly black stone only. Reddish black are also there, but they are very rare. Red Saligrama are not worshipped in houses.

2. Is it available at gandaki river in nepal only or else where also ?
In gandaki river only.

3. Is it a naturall formation or impression of any river worm or insect due to passage on the black stone or it used as a shell by the insect ?
It is not a stone-formation by nature. The chakras on the stones are formed by the river worms called Vajra-keeta. Its teeth/nails are said to be harder than granite stone. The chakra formation is found not only on the outer surface of the Saligrama. There are chakras inside Saligrama also. This can be seen through the hole or holes on the Saligrama with the aid of torch light. The holes are termed as vadana (mouth). Chakras can be seen inside these holes. At the very face of this chakra one can confirm or suspect whether a particular Saligrama is original or duplicate.The Vajra keeta worms drill the stones, get inside and live there. During their stay inside the stones, they cause these chakras. Similarly outside Chakras also are caused by the worms only. Saligrama are used as living place by the worms not used as shells. The puranic declaration is that the Lord Himself causes these chakras in the guise of worms.

He reveals His presence in Saligrama through the Chakras. Because He is already present there by his own choice, We do not perform any pratishta-ritual for Saligrama just as we do for other idols.There are also some normal size, small and very small size Saligramas with no hole and ni chakra. They look like mere black stones. But if you hold it against the lamp and look through the stone, you will be surpraised to find it is transparent. That is, the reddish light will be visible insid the stone. These Saligramas are called Ratna Garbha. They are very rare.

5. Is it a fact that more number of chakras in a Saligrama represnet its significance ?
No such significance. A Saligrama with one or two chakras is as powerful as the one with a dozen chakras. A Saligrama with 7 holes and 14 chakras is known as Ananta Padmanabha Murthy. 2 holes and 4 chakras is Narayana Murthy and so on. All the Murthys are of the same power.

6. Any other mythological background to substantiate the prevalence of such stones deserve worship as the manifestation of Lord Vishnu ?
Of the 18 Puranas, a good number of them, under different contexts, proclaim the mahima of Saligrama as Vishnu pooja. They also proclaim that the White stones ashore at Dwaraka is as powerful as Saligrama. These white stones are called : “CHAKRANIKA”. This is to be kept in pooja along with Saligrama, proclaims the Purana.SALIGRAM SHILA YATRA, YATRA DHVARAVATHI SHILA UBAYO SANKHMO YATRA, YATRA MUKTHRNASAMSHAYAHA

7. Is any size prescribed for the worship in the daily puja by Madhwas?
It is learnt that abnormal sizes should be kept in the Temples/Mutts etc.Yes. The size recommended for the puja in the house is the smaller ones which can be accommodated in the closed fist. Abnormal ones are to be kept in the Temples/Mutts etc.

8. Is it true that Saligrama should not be kept in the house without daily Abusheka ?

The emphasis is only to stress the point that you should not be lazy and miss Saligrama Puja for too long a period on False excuses. It is not to ask you do away with Saligrama on grounds of imaginary problems.

9. Are Saligramas worshipped exclusively by Madhwas or by others also ?Iyengars do Saligrama Puja as also some of the Vadama Iyers who wear Gopichandana.
geovisit();

Types of Saligramas:

Twenty five types of Saligrama are known. These are classified based on shap, size, color, openings (Dwaras), Chakras(natural carvings), lines etc.Some of them are are as follows:

1. Lakshminarayana Saligrama: Light dark in color, one opening, four chakrasand one line.

2. Pradhyumna Saligrama: Small, one chakra on the top, and with crookedopenings.

3. Aniruddah Saligrama: Round, light yellow to yellow color, smooth glasslike appearnace. Brongs peace and happiness to the owner.

4. Vasudeva Saligrama: Equivalent to worshipping Krishna himself. Round,shiny, with one opening surrounded by two chakras. Brings to devotees theirheart’s desires.

5. Sankarshana Saligrama: Two chakras facing each other. Narrow in the frontand wider at the back. For Brahmacharis, it brings knowledge.

6. Narasimha Saligrama: Worshipped with great devotion. Contains two chakrasand shape is varied. The devotee of this Saligrama becomes a sarva sangatyagi (renunciate) and a jitendria.

7. Lakshmi Narasimha Saligrama: Not as ugra as the Narasimha Saligrama. This Saligrama is thus an embodiment of pleasantness.This has a wide opening, has two chakra an also has a garland type of line.This brings to the devotees peace and solace.

8. Hayagriva Saligrama: Horse faced with two chakras. Not so appealing inappearance. Specially for gnanam (education).

9. Sudarshana Saligrama: Has a ordinary form with one Chakra.

10. Gadadhara Saligrama: Very ordinary with one chakra.

11. Madhusudana Saligrama: Dark cloud color and wheel shape. Has the signsimilar to foot print of a calf. Very Holy.

12. Lakshminarayana Saligrama: One opening with a garland like line. color ofdark clouds, four chakras. Very rare and special. Fulfils all desires of Bhaktas.

13. Lakshmijanardhana Saligrama: Same as above (12) but without garland shapeline.

14. Vamana Saligrama: Small in size, lighter shade of black color, twochakras with no opening.

15. Sridhara Saligrama: Same as above(14) but with a garland like line.Brings good luck and progress to the devotees.

16. Raghunatha Saligrama: Two openings, four chakras and a sign similar tofoot print of a calf.

17. Damodara Saligrama: Huge, found commonly in temples. Has two chakras.

18. RaNa Rama Saligrama: Round, moderate size, with two chakras, baby feetsign, bow and arrow signs.

19. Rajarajeshwara Saligrama: Same shape as above (17), but with sevenchakras and the sign of an umbrella(Chatri). Brings Raja Yoga and RajaSanmanam to the devotees.

20. Anantha Saligrama: Pitch black with 14 chakras. Holiest of the Saligramas. Very rare