Sunday, 30 October 2011

శ్రీస్తవం స్తోత్రం

శ్రీస్తవం స్తోత్రం

శ్రీవత్సచిహ్న మిశ్రేభ్యో నమ ఉక్తిమధీమహే |
యదుక్తయస్త్రయీ కణ్ఠే యాన్తి మంగలసూత్రతామ్ ||

స్వస్తి శ్రీర్దిశతాదశేషజగతాం సర్గోపసర్గ స్థితీః
స్వర్గం దుర్గతీం అపవర్గికపదం సర్వం చ కుర్వన్ హరిః |
యస్యా వీక్ష్య ముఖం తదింగిత పరాధీనో విధత్తేఖిలం
క్రీడేయుం ఖలు నాన్యథాస్య రసదా సాదైకరస్యాత్తయా || (1-శ్రీస్తవం)

హే శ్రీర్దేవి! సమస్త లోక జననీమ్ త్వామ్ స్తోతుమీహామహే
యుక్తామ్ భావయ భారతీమ్ ప్రగుణయ ప్రేమ ప్రధానామ్ ధియమ్ |
భక్తిమ్ భందయ నందయా శ్రిత మిమమ్ దాసమ్ జనమ్ తావకమ్
లక్ష్యమ్ లక్ష్మి! కటాక్ష వీచి విస్రుతేతేస్తే స్యామచ అమీవయం || (శ్రీస్తవం-2)

స్తోత్రమ్ నామ కిమామనంతి కవయో యద్యన్యదీయాన్ గుణాన్
అన్యత్ర త్వసతోధిరోప్య ఫణితిః సాతర్హి వంధ్యాత్వయి |
సమ్యక్సత్యగుణాభివర్ణమథో బ్రూయుః కథమ్ తద్రుశీ
వాగ్వాచస్పతినాపి శక్యరచనా త్వత్సదుర్గుణార్ణోనిధౌ || (శ్రీస్తవం-3)

యే వాచమ్ మనసామ్ చ దుర్గ్రహతయా ఖ్యాతా గుణాస్తావకాస్తాన్
ఏవ ప్రతి సామ్బుజిహ్వముదితా హై! మామికా భారతీ |
హస్యమ్ తత్తు న మన్మహే న హి చకోర్యేకాఖిలామ్ చంద్రికామ్
నాలమ్ పాతు మితు ప్రగ్రుహ్య రసనామాసీత సత్యామ్ త్రుషి || (శ్రీస్తవం-4)

క్షోదీయానపి దుష్టబుద్ధిరపి నిస్స్నేహోప్యనీహోపితే
కీర్తిమ్ దేవి! లిహన్నహమ్ న చ బిభేమ్యఞో న జిహ్రేమి చ |
దుష్యేత్సా తు న తావతా న హి శునా లీఢాపి భాగీరథీ
దుష్యేచ్ఛవాపి న లజ్జతే న చ బిభేత్యార్తిస్తు శామ్యేచ్ఛునః || (శ్రీస్తవం-5)

ఐశ్వర్యమ్ మహదేవ వాల్పమథవా ద్రుశ్యేత పుమ్సామ్ హి
యత్తల్లక్ష్మ్యాః సముదీక్షణాత్తవ యతస్సార్వత్రికమ్ వర్తతే |
తేనైన్తేన న విస్మయేమహి జగన్నాథోపి నారాయణో
ధన్యమ్మన్యత ఈక్షణాత్తవ యతస్స్వాత్మానమాత్మేశ్వరః|| (శ్రీస్తవం- 6)

ఐశ్వర్యమ్ యదశేషపుమ్సి యదిదమ్ సౌన్దర్యలావణ్యయో
రూపమ్ యచ్చ హి మంగలమ్ కిమపి యత్-లోకే సదిత్యుచ్యతే |
తత్సర్వమ్ త్వధీనమేవ యదతః శ్రీరిత్యభేదేన వా
యద్వా శ్రీమదితీద్రుశేన వచసా దేవి! ప్రథామశ్నుతే || (శ్రీస్తవం-7)

దేవి! త్వన్మహిమావధిర్న హరిణా నాపిత్వయా ఞాయతే
యద్యప్యేవమథాపి నైవ యువయోస్సర్వఞతా హీయతే
యన్నాస్త్యేవ తదఞతామనుగుణామ్ సర్వఞతాయా
విదువ్యోర్మామ్భోజమిధన్తయా ఖిల విదన్ భ్రాన్తోయమిత్యుచ్యతే || (శ్రీస్తవం-8)

లోకే వనస్పతి బ్రుహస్పతి తారతమ్యమ్
యస్యాః ప్రసాదపరిణామముదాహరన్తి |
సా భారతీ భగవతీ తు యదీయదాసీ
తామ్ దేవదేవమహిషీమ్ శ్రియమాశ్రయామః || (శ్రీస్తవం-9)

యస్యాః కటాక్ష మ్రుదువీక్షణ దీక్షణేన
సద్యస్సముల్లసిత పల్లవముల్లలాస |
విశ్వమ్ విపర్యయ సముత్థవిపర్యయమ్ ప్రాక్
తామ్ దేవదేవమహిషీమ్ శ్రియమాశ్రయామః || (శ్రీస్తవం-10)

యస్యాః కటాక్ష వీక్షాక్షణలక్షమ్ లక్షితా మహేశాస్స్యుః |
శ్రీరఙ్గరాజమహిషీ సా మామపి వీక్షతామ్ లక్ష్మీః || (శ్రీస్తవం-11)