Friday, 28 October 2011

శ్రీ రుద్రం –నమకం- చమకం

శ్రీ రుద్రం – నమకం


ఓం నమో భగవతే రుద్రాయ ||

నమస్తే రుద్ర మన్యవ ఉతోత ఇషవే నమః |
నమస్తే అస్తు ధన్వనే బాహుభ్యాముత తే నమః ||

యాత ఇషుః శివతమా శివం బభూవ తే ధనుః |
శివా శరవ్యాయా తవ తయా నో రుద్ర మృడయ ||

యాతే రుద్ర శివా తనూరఘోరా పాపకాశినీ |
తయా నస్-తనువా శంతమయా గిరిశంతాభి చాకశీహి ||

యామిషుం గిరిశంత హస్తే బిభర్ష్యస్తవే |
శివాం గిరిత్రతాం కురుమా హిగ్ంసీః పురుషం జగత్||

శివేన వచసాత్వా గిరిశా చ్ఛావదామసి |
యధా నః సర్వ మిజ్జగద యక్ష్మగ్ం సుమనా అసత్ ||

అధ్యవోచ దధివక్తా ప్రధమో దైవ్యో భిషక్ |
అహీగ్ంశ్చ సర్వా”జ్ఞంభ యంత్సర్వా”శ్చ యాతుధాన్యః ||

అసౌ యస్తామ్రో అరుణ ఉత బభ్రుః సుమంగళః |
యే చేమాగ్ం రుద్రా అభితో దిక్షు శ్రితాః సహస్రశో వైషా_గ్_ం హేడ ఈమహే ||

అసౌ యో వసర్పతి నీలగ్రీవో విలోహితః
ఉతైనం గోపా అదృశన్-నదృశన్-నుదహార్యః |
ఉతైనం విశ్వా భూతాని స దృష్టో మృడయాతి నః ||

నమో అస్తు నీలగ్రీవాయ సహస్రాక్షాయ మీఢుషే” |
అధో యే అస్య సత్వానోహం తేభ్యోకరన్-నమః ||

ప్రముఞ్చ ధన్వనస్-త్వముభయోర్-ఆర్త్ని యోర్జ్యాం |
యాశ్చతే హస్త ఇషవః పరాతా భగవో వప ||

అవతత్య ధనుస్త్వగ్ం సహస్రాక్ష శతేషుధే |
నిశీర్య శల్యానాం ముఖా శివోనః సుమనా భవ ||

విజ్యం ధనుః కపర్దినో విశల్యో బాణవాగ్ం ఉత |
అనేశ-న్నస్యేషవ ఆభురస్య నిషంగధిః ||

యాతే హేతిర్-మీడుష్టమ హస్తే బభూవతే ధనుః |
తయాస్మాన్ విశ్వతస్-త్వమయక్ష్మయా పరిబ్భుజ ||

నమస్తే అస్త్వాయు ధాయానా తతాయ ధృష్ణవే” |
ఉభాభ్యా ముతతే నమో బాహుభ్యాం తవ ధన్వనే ||

పరితే ధన్వనో హేతిరస్మాన్-వృణక్తు విశ్వతః |
అధోయ ఇషుధిస్తవారే అస్మన్నిధే హితం ||

నమస్తే అస్తు భగవన్-విశ్వేశ్వరాయ మహాదేవాయ త్రయంబకాయ
త్రిపురాంతకాయ త్రికాగ్నికాలాయ కాలాగ్ని రుద్రాయ
నీలకంఠాయ మృత్యుంజయాయ సర్వేశ్వరాయ
సదాశివాయ శ్రీమన్-మహాదేవాయ నమః ||

నమో హిరణ్య బాహవే సేనాన్యే దిశాం చ పతయే నమో
నమో వృక్షేభ్యో హరికేశేభ్యః పశూనాం+ పతయే నమో
నమః సస్పింజరాయ త్విషీమతే పధీనాం+ పతయే నమో
నమో బభ్లుశాయ వివ్యాధినేన్నానాం+ పతయే నమో
నమో హరికేశా యోప వీతినే పుష్టాణాం+ పతయే నమో
నమో భవస్య హేత్యై జగతాం+ పతయే నమో
నమో రుద్రాయా తతావినే క్షేత్రాణాం+ పతయే నమో
నమః సూతాయా హంత్యాయ వనానాం+ పతయే నమో
నమో రోహితాయ స్థపతయే వృక్షాణాం+ పతయే నమో
నమో మంత్రిణే వాణిజాయ కక్షాణాం+ పతయే నమో
నమో భువంతయే వారివస్కృతా యౌషధీనాం+ పతయే నమో
నమః ఉచ్చైర్-ఘోషా యాక్రందయతే పత్తీనాం+ పతయే నమో
నమః కృత్స్న వీతాయ ధావతే సత్వనాం+ పతయే నమః

నమః సహమానాయ నివ్యాధిన ఆవ్యాధినీనాం+ పతయే నమో
నమః కకుభాయ నిషంగిణే” స్తేనానాం+ పతయే నమో
నమో నిషంగిణ ఇషుధిమతే తస్కరాణాం పతయే నమో
నమో వఞ్చతే పరివఞ్చతే స్తాయూనాం+ పతయే నమో
నమో నిచేరవే పరిచరా యారణ్యానాం పతయే+ నమో
నమః సృకా విభ్యో జిఘాగ్ం సద్భ్యో ముష్ణతాం+ పతయే నమో
నమో உసిమద్భ్యో నక్తం చరద్భ్యః ప్రకృంతానాం+ పతయే నమో
నమ ఉష్ణీషినే గిరిచరాయ కులుంచానాం+ పతయే నమో
నమః ఇషుమద్భ్యో ధన్వావిభ్యశ్చ వో నమో
నమ ఆతన్-వానేభ్యః ప్రతిద ధానేభ్యశ్చ వో నమో
నమ ఆయచ్ఛద్భ్యో విసృజద్-భ్యశ్చ వో నమో
నమో உస్సద్భ్యో విద్యద్-భ్యశ్చ వో నమో
నమ ఆసీనేభ్యః శయానేభ్యశ్చ వో నమో
నమః స్వపద్భ్యో జా+గ్రద్-భ్యశ్చ వో నమో
నమః స్తిష్ఠద్భ్యో ధావద్-భ్యశ్చ వో నమో
నమః స్సభాభ్యః సభాపతిభ్యశ్చ వో నమో
నమో అశ్వేభ్యో உశ్వపతిభ్యశ్చ వో నమః

నమః ఆ+వ్యాధినీ”భ్యో వివిధ్యంతీ భ్యశ్చ వో నమో
నమ ఉగణాభ్యస్-స్తృగం హతీభ్యశ్చ వో నమో
నమో గృత్సేభ్యో గృత్సపతిభ్యశ్చ వో నమో
నమో వ్రాతే”భ్యో వ్రాతపతి భ్యశ్చ వో నమో
నమో గణేభ్యో గణపతి భ్యశ్చ వో నమో
నమో విరూపేభ్యో విశ్వ రూపేభ్యశ్చ వో నమో
నమో మహద్భ్యః క్షుల్లకే భ్యశ్చ వో నమో
నమో రధిభ్యో రధేభ్యశ్చ వో నమో
నమో రధే”భ్యో రధపతి భ్యశ్చ వో నమో
నమః సేనా”భ్యః సేనాని భ్యశ్చ వో నమో
నమః క్షత్తృభ్యః సంగ్రహీతృ భ్యశ్చ వో నమో
నమః స్తక్షభ్యో రధకారే భ్యశ్చ వో నమో
నమః కులాలేభ్యః కర్మారే”భ్యశ్చ వో నమో
నమః పుంజిష్టే”భ్యో నిషాదే భ్యశ్చ వో నమో
నమః ఇషుకృద్భ్యో ధన్వకృద్-భ్యశ్చ వో నమో
నమో మృగయుభ్యః శ్వనిభ్యశ్చ వో నమో
నమః శ్వభ్యః శ్వపతిభ్యశ్చ వో నమః

నమో భవాయ చ రుద్రాయ చ
నమః శర్వాయ చ పశుపతయే చ
నమో నీలగ్రీవాయ చ శితికంఠాయ చ
నమః కపర్ధినే చ వ్యుప్తకేశాయ చ
నమః సహస్రాక్షాయ చ శతధన్వనే చ
నమో గిరిశాయ చ శిపివిష్టాయ చ
నమో మీఢుష్టమాయ చేషుమతే చ
నమో” హ్రస్వాయ చ వామనాయ చ
నమో బృహతే చ వర్షీయసే చ
నమో వృద్ధాయ చ సంవృధ్వనే చ
నమో అగ్రియాయ చ ప్రధమాయ చ
నమ ఆశవే చా+జిరాయ చ
నమః శీ+ఘ్రియాయ చ శీభ్యాయ చ
నమ ఊర్మ్యాయ చావ స్వన్యాయ చ
నమః స్త్రోతస్యాయ చ ద్వీప్యాయ చ

నమో” జ్యేష్ఠాయ చ కనిష్ఠాయ చ
నమః పూర్వ జాయ చా+పర జాయ చ
నమో మధ్య మాయ చా+పగల్భాయ చ
నమో జఘన్యాయ చ బుధ్ని యాయ చ
నమః సోభ్యాయ చ ప్రతిసర్యాయ చ
నమో యామ్యాయ చ క్షేమ్యాయ చ
నమ ఉర్వర్యాయ చ ఖల్యాయ చ
నమః శ్లోక్యాయ చా వసా+న్యాయ చ
నమో వన్యాయ చ కక్ష్యాయ చ
నమః శ్రవాయ చ ప్రతిశ్రవాయ చ
నమ ఆశు షేణాయ చాశు రథాయ చ
నమః శూరాయ చావ భిందతే చ
నమో వర్మిణే చ వరూధినే చ
నమో బిల్మినే చ కవచినే చ
నమః శ్రుతాయ చ శ్రుతసేనాయ చ

నమో దుందుభ్యాయ చాహ నన్యాయ చ
నమో ధృష్ణవే చ ప్రమృశాయ చ
నమో దూతాయ చ ప్రహితాయ చ
నమో నిషంగిణే చేషుధిమతే చ
నమః స్తీక్ష్ణేషవే చాయుధినే చ
నమః స్వాయుధాయ చ సుధన్వనే చ
నమః స్రుత్యాయ చ పథ్యాయ చ
నమః కా+ట్యాయ చ నీప్యాయ చ
నమః సూ+ద్యాయ చ సరస్యాయ చ
నమో నా+ద్యాయ చ వైశంతాయ చ
నమః కూప్యాయ చా వట్యాయ చ
నమో వర్ష్యాయ చా వర్ష్యాయ చ
నమో మే+ఘ్యాయ చ విద్యుత్యాయ చ
నమ ఈ+ఘ్రియాయ చా తప్యాయ చ
నమో వాత్యాయ చ రేష్మియాయ చ
నమో వా+స్తవ్యాయ చ వా+స్తుపాయ చ

నమః సోమాయ చ రుద్రాయ చ
నమ స్తామ్రాయ చారుణాయ చ
నమః శంగాయ చ పశుపతయే చ
నమ ఉగ్రాయ చ భీమాయ చ
నమో అగ్రే వధాయ చ దూరే వధాయ చ
నమో హంత్రే చ హనీయసే చ
నమో వృక్షేభ్యో హరికేశేభ్యో
నమ స్తారాయ నమః శంభవే చమ యోభవే చ
నమః శంకరాయ చ మయస్కరాయ చ
నమః శివాయ చ శివతరాయ చ
నమ స్తీర్ధ్యాయ చ కూల్యాయ చ
నమః పార్యాయ చా+వార్యాయ చ
నమః ప్రతరణాయ చో+త్తరణాయ చ
నమ ఆతార్యాయ చా+లాద్యాయ చ
నమః శష్ప్యాయ చ ఫేన్యాయ చ
నమః సికత్యాయ చ ప్రవాహ్యాయ చ

నమ ఇరిణ్యాయ చ ప్రపథ్యాయ చ
నమః కిగ్ం శిలాయ చ క్షయణాయ చ
నమః కపర్దినే చ పులస్తయే చ
నమో గోష్ఠ్యాయ చ గృహ్యాయ చ
నమస్ తల్ప్యాయ చ గేహ్యాయ చ
నమః కాట్యాయ చ గహ్ వరేష్ఠాయ చ
నమో” హృదయ్యాయ చ నివేష్ప్యాయ చ
నమః పాగ్ం సవ్యాయ చ రజస్యాయ చ
నమః శుష్క్యాయ చ హరిత్యాయ చ
నమో లోప్యాయ చో+లప్యాయ చ
నమ ఊర్వ్యాయ్చ చ సూ+ర్మ్యాయ చ
నమః పర్ణ్యాయ చ పర్ణ శద్యాయ చ
నమో పగుర మాణాయ చాభిఘ్నతే చ
నమ ఆఖ్ఖిదతే చ ప్రఖ్ఖిదతే చ
నమో వః కిరికేభ్యో దేవానా_గ్_ం హృదయేభ్యో
నమో విక్షీణ కేభ్యో నమో విచిన్వత్ కేభ్యో
నమ ఆనిర్ హతేభ్యో నమ ఆమీవత్ కేభ్యః

ద్రాపే అంధ సస్పతే దరిద్రన్ నీలలోహిత |
ఏషాం పురుషాణా మేషాం పశూనాం మా భేర్మారో మో ఏషాం కించనా మమత్ ||

యాతే రుద్ర శివా తనూః శివా విశ్వాహ భేషజీ |
శివా రుద్రస్య భేషజీ తయానో మృడ జీవసే” ||

ఇమాగ్ం రుద్రాయ తవసే కపర్దినే” క్షయ ద్వీరాయ ప్రభరామహే మతిం |
యధానః శమసద్ ద్విపదే చతుష్పదే విశ్వం పుష్టం గ్రామే అస్మిన్ ననాతురం ||

మృడానో రుద్రో తనో మయస్కృధి క్షయ ద్వీరాయ నమసా విధే మతే |
యచ్ఛం చ యోశ్చ మనురాయజే పితా తదశ్యామ తవ రుద్ర ప్రణీతౌ ||

మానో మహాంత-ముత మానో అర్భకం మాన ఉక్షంత-ముత మాన ఉక్షితం |
మానో వధీః పితరం మోత మాతరం ప్రియా మానస్ తనువో రుద్ర రీరిషః ||

మానస్ తోకే తనయే మాన ఆయుషి మానో గోషు మానో అశ్వేషు రీరిషః ||
వీరాన్-మానో రుద్ర భామితో వధీర్-హవిష్మంతో నమసా విధేమతే ||

ఆరాత్తే గోఘ్న ఉత పూరుషఘ్నే క్షయ ద్వీరాయ సుమ్ నమస్మేతే అస్తు |
రక్షా చనో అధి చ దేవ బ్రూహ్యథా చనః శర్మ యచ్ఛద్-విబర్హా”ః ||

స్తుహి శ్రుతం గర్తసదం యువానం మృగన్న భీమ-ముపహత్ను-ముగ్రం |
మృడా జరిత్రే రుద్ర స్తవానో అన్యంతే అస్మన్ నివపంతు సేనా”ః ||

పరిణో రుద్రస్య హేతిర్-వృణక్తు పరిత్వేషస్య దుర్మతిర ఘాయోః |
అవ స్థిరా మఘవద్-భ్యస్-తనుష్వ మీడ్వస్-తోకాయ తనయాయ మృడయ ||

మీఢుష్టమ శివమత శివోనః సుమనా భవ |
పరమే వృక్ష ఆయుధన్ నిధాయ కృత్తిం వసాన ఆచర పినాకం బిభ్రదాగహి ||

వికిరిద విలోహిత నమస్తే అస్తు భగవః |
యాస్తే సహస్రగ్ం హేతయోన్య మస్మన్-నివపంతు తాః ||

సహస్రాణి సహస్రధా బాహువోస్తవ హేతయః |
తాసా-మీశానో భగవః పరాచీనా ముఖా కృధి ||

సహస్రాణి సహస్రశో యే రుద్రా అధి భూమ్యా”మ్ |
తేషాగ్ం సహస్ర యోజనే వధన్వాని తన్మసి ||

అస్మిన్ మహత్యర్ణవే”உంతరిక్షే భవా అధి ||
నీలగ్రీవాః శితికణ్ఠాః” శర్వా అధః క్షమాచరాః ||
నీలగ్రీవాః శితికణ్ఠా దివగ్ం రుద్రా ఉపశ్రితాః ||

యే వృక్షేషు సస్పింజరా నీలగ్రీవా విలోహితాః||
యే భూతానా-మధిపతయో విశిఖాసః కపర్దినః ||
యే అన్నేషు వివిధ్యంతి పాత్రేషు పిబతో జనాన్ ||
యే పథాం పథిరక్షయ ఐల బృదా యవ్యుధః ||
యే తీర్థాని ప్రచరంతి సృకావంతో నిషంగిణః ||
య ఏతావంతశ్చ భూయాగ్ం సశ్చ దిశో రుద్రా వితస్థిరే |
తేషాగ్ం సహస్ర యోజనే వధన్వాని తన్మసి ||

నమో రుధ్రేభ్యో యే పృథివ్యాం యే”உంతరిక్షే
యే దివి యేషామన్నం వాతో వర్ష మిషవస్-తేభ్యో దశ
ప్రాచీర్దశ దక్షిణా దశ ప్రతీచీర్-దశో-దీచీర్-దశోర్ధ్వాస్-తేభ్యో
నమస్తే నో మృడయంతు తేయం ద్విష్మో యశ్చ నో ద్వేష్టితం వో జంభే దధామి ||

త్ర్యంబకం యజామహే సుగంథిం పుష్టి వర్ధనం |
ఉర్వా రుకమివ బంధనాన్-మృత్యోర్-ముక్షీయ మామృతా”త్ ||

యో రుద్రో అగ్నౌయో అప్సుయ ఓషధీషు
యో రుద్రో విశ్వా భువనా వివేశ తస్మై రుద్రాయ నమో అస్తు ||

తముష్టుహి యః స్విషుః సుధన్వా యో విశ్వస్య క్షయతి భేషజస్య |
యక్ష్వా”మహే సౌ”మనసాయ రుద్రం నమో”భిర్-దేవ మసురం దువస్య ||

అయం మే హస్తో భగవానయం మే భగవత్తరః |
అయం మే” విశ్వభే”ష జోయగ్ం శివాభి మర్శనః ||

యేతే సహస్ర మయుతం పాశా మృత్యో మర్త్యాయ హంతవే |
తాన్ యజ్ఞస్య మాయయా సర్వానవ యజామహే |
మృత్యవే స్వాహా మృత్యవే స్వాహా” ||

ఓం నమో భగవతే రుద్రాయ విష్ణవే మృత్యుర్మే పాహి |
ప్రాణానాం గ్రంథిరసి రుద్రోమా విశాంతకః |
తేనాన్ నేనా”ప్యాయస్వ ||

సదాశివోం |

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః

శ్రీ రుద్రం – చమకం

ఓం అగ్నా విష్ణూ సజేషసేమా వర్ధంతు వాంగిరః |
ద్యుమ్నైర్ వాజేభిరాగతం ||
వాజశ్చమే ప్రసవశ్చమే ప్రయతిశ్చమే ప్రసితిశ్చమే ధీతిశ్చమే
క్రతుశ్చమే స్వరశ్చమే శ్లోకశ్చమే శ్రావశ్చమే శ్రుతిశ్చమే
జ్యోతిశ్చమే సువశ్చమే ప్రాణశ్చమే உపానశ్చమే
వ్యానశ్చమే உసుశ్చమే చిత్తంచమ ఆధీతంచమే వాక్చమే
మనశ్చమే చక్షుశ్చమే శ్రో+త్రంచమే దక్షశ్చమే బలంచమ
ఓజశ్చమే సహశ్చమ ఆయుశ్చమే జరాచమ ఆత్మాచమే
తనూశ్చమే శర్మచమే వర్మచమే உంగానిచమే
స్థానిచమే పరూగ్‌ం షిచమే శరీరాణిచమే ||
జైష్ఠ్యంచమ ఆధిపత్యంచమే మన్యుశ్చమే
భామశ్చమే உమశ్చమే உంభశ్చమే జేమాచమే మహిమాచమే
వరిమాచమే ప్రథిమాచమే వర్ష్మాచమే ద్రాఘుయాచమే
వృద్ధంచమే వృద్ధిశ్చమే సత్యంచమే శ్రద్ధాచమే
జగచ్చమే ధనంచమే వశశ్చమే త్విషిశ్చమే క్రీడాచమే
మోదశ్చమే జాతంచమే జనిష్య మాణంచమే సూక్తంచమే
సుకృతంచమే విత్తంచమే వే+ద్యంచమే భూతంచమే
భవిష్యచ్చమే సుగంచమే సుపథంచమ ఋద్ధంచమ-ఋద్ధిశ్చమే
క్లుప్తంచమే క్లుప్తిశ్చమే మతిశ్చమే సుమతిశ్చమే ||
శంచమే మయశ్చమే ప్రియంచమేను కామశ్చమే
కామశ్చమే సౌమనసశ్చమే భద్రంచమే శ్రేయశ్చమే
వస్యశ్చమే యశశ్చమే భగశ్చమే ద్రవిణంచమే
యంతాచమే ధర్తాచమే క్షేమశ్చమే ధృతిశ్చమే
విశ్వంచమే మహశ్చమే సంవిచ్చమే జ్ఞా+త్రంచమే
సూ+శ్చమే ప్రసూ+శ్చమే సీరంచమే లయశ్చమ
ఋతంచమే உమృతంచమే యక్ష్మంచమేనా మయచ్చమే
జీవాతుశ్చమే దీర్ఘా యుత్వంచమేన మిత్రంచమే భయంచమే
సుగంచమే శయనంచమే సూషాచమే సుదినంచమే ||
ఊర్క్చమే సూనృతాచమే పయశ్చమే రసశ్చమే
ఘృతంచమే మధుచమే సగ్ధిశ్చమే సపీతిశ్చమే
కృషిశ్చమే వృష్టిశ్చమే జైత్రంచమ ఔద్-భిద్యంచమే
రయిశ్చమే రాయశ్చమే పుష్టంచమే పుష్టిశ్చమే
విభుచమే ప్రభుచమే బహుచమే భూయశ్చమే
పూర్ణంచమే పూర్ణతరంచమే உక్షితిశ్చమే
కూయవాశ్చమే உన్నంచమే உక్షుచ్చమే వ్రీహయశ్చమే యవా”శ్చమే
మాషా”శ్చమే తిలా”శ్చమే ముద్గాశ్చమే
ఖల్వా”శ్చమే గోధూమా”శ్చమే మసురా”శ్చమే
ప్రియంగవశ్చమే உణవశ్చమే శ్యామాకా”శ్చమే నీవారా”శ్చమే ||
అశ్మాచమే మృత్తికాచమే గిరయశ్చమమే పర్వతాశ్చమే
సికతాశ్చమే వనస్-పతయశ్చమే హిరణ్యంచమే உయశ్చమే
సీసంచమే త్రపుశ్చమే శ్యామంచమే
లోహంచమే உగ్నిశ్చమ ఆపశ్చమే వీరుధశ్చమ
ఓషధయశ్చమే కృష్టపచ్యంచమే உకృష్టపచ్యంచమే
గ్రామ్యాశ్చమే పశవ ఆరణ్యాశ్చ యజ్ఞేన కల్పంతాం
విత్తంచమే విత్తిశ్చమే భూతంచమే భూతిశ్చమే
వసుచమే వసతిశ్చమే కర్మచమే శక్తిశ్చమే உర్థశ్చమ
ఏమశ్చమ ఇతిశ్చమే గతిశ్చమే ||
అగ్నిశ్చమ ఇంద్రశ్చమే సోమశ్చమ ఇంద్రశ్చమే
సవితాచమ ఇంద్రశ్చమే సరస్వతీచమ ఇంద్రశ్చమే
పూషాచమ ఇంద్రశ్చమే బృహస్పతిశ్చమ ఇంద్రశ్చమే
మిత్రశ్చమ ఇంద్రశ్చమే వరుణశ్చమ ఇంద్రశ్చమే
త్వష్ఠాచమ ఇంద్రశ్చమే ధాతాచమ ఇంద్రశ్చమే
విష్ణుశ్చమ ఇంద్రశ్చమే உశ్వినౌచమ ఇంద్రశ్చమే
మరుతశ్చమ ఇంద్రశ్చమే విశ్వేచమే దేవా ఇంద్రశ్చమే
పృథివీచమ ఇంద్రశ్చమే உన్తరిక్షంచమ ఇంద్రశ్చమే
ద్యౌశ్చమ ఇంద్రశ్చమే దిశశ్చమ ఇంద్రశ్చమే
మూర్ధాచమ ఇంద్రశ్చమే ప్రజాపతిశ్చమ ఇంద్రశ్చమే ||
అగ్‌ం శుశ్చమే రశ్మిశ్చమే உదా”భ్యశ్చమే உధిపతిశ్చమ
ఉపాగ్‌ం శుశ్చమే உన్తర్యామశ్చమ ఐంద్ర వాయశ్చమే
మైత్రా వరుణశ్చమ ఆ+శ్వినశ్చమే ప్రతి ప్రస్థానశ్చమే
శుక్రశ్చమే మంథీచమ ఆగ్-రయణశ్చమే వైశ్వ దేవశ్చమే
ధ్రువశ్చమే వైశ్వా నరశ్చమ ఋతుగ్రహాశ్చమే உతిగ్రాహ్యా”శ్చమ
ఐంద్రాగ్నశ్చమే వైశ్వ దేవశ్చమే మరుత్వతీయా”శ్చమే
మాహేంద్రశ్చమ ఆదిత్యశ్చమే సావిత్రశ్చమే సారస్వతశ్చమే
పౌష్ణశ్చమే పాత్నీ వతశ్చమే హారి యోజనశ్చమే ||
ఇధ్మశ్చమే బర్హిశ్చమే వేదిశ్చమే దిష్ణియాశ్చమే
స్రుచశ్చమే చమసాశ్చమే గ్రావాణశ్చమే స్వరవశ్చమ
ఉపరవాశ్చమే ధిష వణేచమే ద్రోణ కలశశ్చమే
వాయవ్యానిచమే పూతభృచ్చమే ఆధవ నీయశ్చమ
ఆగ్నీ”ధ్రంచమే హవిర్ధానంచమే గృహాశ్చమే
సదశ్చమే పురోడాశా”శ్చమే
పచతాశ్చమే உవభృ థశ్చమే స్వగాకారశ్చమే ||
అగ్నిశ్చమే ఘర్మశ్చమే உర్కశ్చమే సూర్యశ్చమే
ప్రాణశ్చమే உశ్వ మేధశ్చమే పృథివీచమే உదితిశ్చమే
దితిశ్చమే ద్యౌశ్చమే శక్వరీ రంగులయో దిశశ్చమే
యజ్ఞేన కల్పన్తాం ఋక్చమే సామచమే స్తోమశ్చమే
యజుశ్చమే దీక్షాచమే తపశ్చమ ఋతుశ్చమే వ్రతంచే
హోరాత్రయో”ర్-వృష్ట్యా బృహద్ర థంత రేచమే
యజ్ఞేన కల్పేతాం ||
గర్భా”శ్చమే వత్సాశ్చమే త్ర్యవిశ్చమే త్ర్యవీచమే
దిత్యవాట్చమే దిత్యౌహీచమే పంచావిశ్చమే పంచావీచమే
త్రివత్సశ్చమే త్రివత్సాచమే తుర్యవాట్చమే తుర్యౌ హీచమే
పష్ఠవాట్చమే పష్ఠౌహీచమ ఉక్షాచమే వశాచమ
ఋషభశ్చమే వేహచ్చమే నడ్వాంచమే ధేనుశ్చమ
ఆయుర్-యజ్ఞేన కల్పతాం
ప్రాణో యజ్ఞేన కల్పతా-మపానో యజ్ఞేన కల్పతాం
వ్యానో యజ్ఞేన కల్పతాం చక్షుర్-యజ్ఞేన కల్ప్తతాగ్ం உశ్రోత్రం
యజ్ఞేన కల్పతాం మనో యజ్ఞేన కల్పతాం
వాగ్-యజ్ఞేన కల్పతా-మాత్మా యజ్ఞేన కల్పతాం
యజ్ఞో యజ్ఞేన కల్పతాం ||
ఏకాచమే తిస్రశ్చమే పంచ చమే సప్తచమే
నవచమ ఏకా దశచమే త్రయో దశచమే
పంచ దశచమే సప్త దశచమే నవ దశచమ
ఏక విగ్ం శతిశ్చమే త్రయో విగ్ం శతిశ్చమే
పంచ విగ్ం సతిశ్చమే సప్త విగ్ం శతిశ్చమే
నవ విగ్ం సతిశ్చమ ఏక-త్రిగ్ం శచ్చమే
త్రయస్-త్రిగ్ం శచ్చమే
చతస్-రశ్చమే உష్టౌచమే ద్వాదశ చమే
షోడశ చమే విగ్ం శతిశ్చమే
చతుర్-విగ్ం శతిశ్చమే உష్టావిగ్ం శతిశ్చమే
ద్వాత్రిగ్ం శచ్చమే షట్-త్రిగ్ం శచ్చమే
చత్వారిగ్ం శచ్చమే చతుశ్-చత్వారిగ్ం
శచ్చమే உష్టాచత్-వారిగ్ం శచ్చమే
వాజశ్చ ప్రసవశ్చా పిజశ్చ క్రతుశ్చ సువశ్చ
మూర్ధాచ వ్యశ్నియశ్చాన్‌-త్యాయన-శ్చాంత్యశ్చ
భౌవనశ్చ భువన-శ్చాధిపతిశ్చ ||
ఓం ఇడా దేవహూర్-మనుర్యజ్ఞనీర్-బృహస్పతి-రుక్థామదాని
శగ్ం సిషద్-విశ్వే-దేవాః సూ”క్తవాచః పృథివి మాతర్మా
మాహిగ్ం సీర్-మధు-మనిష్యే మధు-జనిష్యే
మధు వక్ష్యామి మధు వదిష్యామి మధిమతీం దేవేభ్యో
వాచముద్యాసగ్ం శుశ్రూ షేణ్యా”మ్‌ మనుష్యే”భ్యస్తం
మా దేవా అవంతు శోభాయై పితరోను మదంతు ||
ఓం సహనాభవతు సహనం భునక్తు
సహవీర్యం కరవావహై
తేజస్వినా వధీతమస్తు మావిద్విషావహయై”
ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః