Sunday, 30 October 2011

మన్యు సూక్తమ్

ఋగ్వేద సంహితా; మండలం 10; సూక్తం 83,84
యస్తే” న్యో‌உవి’ధద్ వజ్ర సాయ ఓజః’ పుష్యతి విశ్వ’మానుషక్ |
సాహ్యా దామార్యం త్వయా” యుజా సహ’స్కృతే సహ’సా సహ’స్వతా || 1 ||
న్యురింద్రో” న్యురేవాస’ దేవో న్యుర్ హోతా వరు’ణో జాతవే”దాః |
న్యుం విశ’ ఈళతే మాను’షీర్యాః పాహి నో” మన్యో తప’సా జోషా”ః || 2 ||
భీ”హి మన్యో స్తవీ”యాన్ తప’సా యుజా వి జ’హి శత్రూ”న్ |
మిత్రహా వృ’త్రహా ద’స్యుహా విశ్వాసూన్యా భ’రా త్వం నః’ || 3 ||
త్వం హి మ”న్యో భిభూ”త్యోజాః స్వంభూర్భామో” అభిమాతిషాహః |
విశ్వచ’ర్-షణిః సహు’రిః సహా”వాస్మాస్వోజః పృత’నాసు ధేహి || 4 ||
భాగః సన్న పరే”తో అస్మి క్రత్వా” తవిషస్య’ ప్రచేతః |
తం త్వా” మన్యో అక్రతుర్జి’హీళాహం స్వానూర్బ’దేయా” మేహి’ || 5 ||
యం తే” స్మ్యు మేహ్యర్వాఙ్ ప్ర’తీచీనః స’హురే విశ్వధాయః |
మన్యో” వజ్రిన్నభి మామా వ’వృత్స్వహనా” దస్యూ”న్ త బో”ధ్యాపేః || 6 ||
భి ప్రేహి’ దక్షితో భ’వా మే‌உధా” వృత్రాణి’ జంఘనా భూరి’ |
జుహోమి’ తే రుణంధ్వో అగ్ర’ముభా ఉ’పాంశు ప్ర’మా పి’బావ || 7 ||
త్వయా” మన్యో రథ’మారుజంతో హర్ష’మాణాసో ధృషితా మ’రుత్వః |
తిగ్మేష’ ఆయు’ధా ంశిశా”నా భి ప్రయం”తు నరో” గ్నిరూ”పాః || 8 ||
గ్నిరి’వ మన్యో త్విషితః స’హస్వ సేనానీర్నః’ సహురే హూత ఏ”ధి |
త్వాత్రూన్ వి భ’జస్వ వేజో మిమా”నో విమృధో” నుదస్వ || 9 ||
సహ’స్వ మన్యో భిమా”తిస్మే రుజన్ మృణన్ ప్ర’మృణన్ ప్రేహి శత్రూ”న్ |
గ్రం తే పాజో” న్వా రు’రుధ్రే శీ వశం” నయస ఏక త్వమ్ || 10 ||
ఏకో” బహూనామ’సి మన్యవీళితో విశం”విశం యుయే సం శి’శాధి |
అకృ’త్తరుక్ త్వయా” యుజా యం ద్యుమంతం ఘోషం” వియాయ’ కృణ్మహే || 11 ||
విజేకృదింద్ర’ ఇవానవబ్రవో(ఓ)3’‌உస్మాకం” మన్యో అధిపా భ’వేహ |
ప్రియం తే నామ’ సహురే గృణీమసి విద్మాతముత్సం యత’ ఆభూథ’ || 12 ||
ఆభూ”త్యా సజా వ’జ్ర సాయ సహో” బిభర్ష్యభిభూ ఉత్త’రమ్ |
క్రత్వా” నో మన్యో మేద్యే”ధి మహానస్య’ పురుహూత ంసృజి’ || 13 ||
సంసృ’ష్టం ధన’ముభయం” మాకృ’తస్మభ్యం” దత్తాం వరు’ణశ్చ న్యుః |
భియం దధా”నా హృద’యేషు శత్ర’వః పరా”జితాసో నిల’యంతామ్ || 14 ||
ధన్వ’నాగాధన్వ’ నాజింజ’యే ధన్వ’నా తీవ్రాః మదో” జయేమ |
ధనుః శత్రో”రపకామం కృ’ణోతి ధన్వ’ నాసర్వా”ః ప్రదిశో” జయేమ ||
ద్రం నో అపి’ వాత మనః’ ||
ఓం శాంతా’ పృథివీ శి’వంతరిక్షం ద్యౌర్నో” దేవ్య‌உభ’యన్నో అస్తు |
శివా దిశః’ ప్రదిశ’ ద్దిశో” ‌உఆపో” విశ్వతః పరి’పాంతు ర్వతః శాంతిః శాంతిః శాంతిః’ ||