నారద ఉవాచ |

ప్రణమ్య శిరసా దేవం, గౌరీపుత్రం వినాయకమ్ |
భక్తావాసం స్మరేన్నిత్యం, ఆయుఃకామార్టసిద్ధయే ||
ప్రథమం వక్రతుండం చ, ఏకదంతం ద్వితీయకమ్ |
తృతీయం కృష్ణపింగాక్షం, గజవక్త్రం చతుర్థకమ్ ||
లంబోదరం పంచమం చ, షష్టం వికటమేవ చ |
సప్తమం విఘ్నరాజం చ, ధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్ ||
నవమం ఫాలచంద్రం చ, దశమం తు వినాయకమ్ |
ఏకాదశం గణపతిం, ద్వాదశం తు గజాననమ్ |
ద్వాదశైతాని నామాని, త్రిసంధ్యం యః పఠేన్నరం |
న చ విఘ్నభయం తస్య, సర్వసిద్ధి కరం ప్రభో ||
విద్యార్థీ లభతే విద్యాం, ధనార్థీ లభతే ధనమ్ |
పుత్రార్థీ లభతే పుత్రాన్, మోక్షార్థీ లభతే గతిమ్ ||
జపేత్ గణపతిస్తోత్రమ్, షడ్భిర్మాసైః ఫలం లభేత్ |
సంవత్సరేణ సిద్ధిం చ, లభతే నాత్ర సంశయః ||
అష్టభ్యో బ్రాహ్మణేభ్యశ్చ, లిఖిత్వా యః సమర్పయేత్ |
తస్య విద్యా భవేత్ సర్వా, గణేశస్య ప్రసాదతః ||


ఇతి శ్రీ నారదపురాణే సంకటనాశన గణేశ స్త్రోత్రం
సంపూర్ణమ్.