Sunday, 30 October 2011

నక్షత్రేష్టి

తైత్తిరీయ బ్రహ్మణమ్ | అష్టకమ్ – 3 ప్రశ్నః – 1
తైత్తిరీయ సంహితాః | కాండ 3 ప్రపాఠకః – 5 అనువాకమ్ – 1
ఓం || గ్నిర్నః’ పాతు కృత్తి’కాః | నక్ష’త్రం దేవమి’ంద్రియమ్ | దమా’సాం విచక్షణమ్ | విరాసం జు’హోతన | యస్య భాంతి’ శ్మయో యస్య’ కేతవః’ | యస్యేమా విశ్వా భువ’నాని సర్వా” | స కృత్తి’కాభిభింవసా’నః | గ్నిర్నో’ దేవస్సు’వితే ద’ధాతు || 1 ||
ప్రజాప’తే రోహిణీవే’తు పత్నీ” | విశ్వరూ’పా బృతీ చిత్రభా’నుః | సా నో’ ఙ్ఞస్య’ సువితే ద’ధాతు | యథా జీవే’మ స్సవీ’రాః | రోహిణీ దేవ్యుద’గాత్పురస్తా”త్ | విశ్వా’ రూపాణి’ ప్రతిమోద’మానా | ప్రజాప’తిగ్‍మ్ విషా’ ర్ధయ’ంతీ | ప్రియా దేవానాముప’యాతు ఙ్ఞమ్ || 2 ||
సోమో రాజా’ మృగశీర్షే ఆగన్న్’ | శివం నక్ష’త్రం ప్రియమ’స్య ధామ’ | ప్యాయ’మానో బహుధా జనే’షు | రేతః’ ప్రజాం యజ’మానే దధాతు | యత్తే నక్ష’త్రం మృగశీర్షమస్తి’ | ప్రియగ్‍మ్ రా’జన్ ప్రియత’మం ప్రియాణా”మ్ | తస్మై’ తే సోమ విషా’ విధేమ | శన్న’ ఏధి ద్విదే శం చతు’ష్పదే || 3 ||
ర్ద్రయా’ రుద్రః ప్రథ’మా న ఏతి | శ్రేష్ఠో’ దేవానాం పతి’రఘ్నియానా”మ్ | నక్ష’త్రమస్య విషా’ విధేమ | మా నః’ ప్రజాగ్‍మ్ రీ’రిన్మోత వీరాన్ | హేతి రుద్రస్య పరి’ణో వృణక్తు | ర్ద్రా నక్ష’త్రం జుషతాగ్‍మ్ విర్నః’ | ప్రముంచమా’నౌ దురితాని విశ్వా” | అపాఘశగ్‍మ్’ సన్నుదతామరా’తిమ్ | || 4||
పున’ర్నో దేవ్యది’తిస్పృణోతు | పున’ర్వసూనః పురేతాం” ఙ్ఞమ్ | పున’ర్నో దేవా భియ’ంతు సర్వే” | పునః’ పునర్వో విషా’ యజామః | వా న దేవ్యది’తిరర్వా | విశ్వ’స్య ర్త్రీ జగ’తః ప్రతిష్ఠా | పున’ర్వసూ విషా’ ర్ధయ’ంతీ | ప్రియం దేవానా-మప్యే’తు పాథః’ || 5||
బృస్పతిః’ ప్రమం జాయ’మానః | తిష్యం’ నక్ష’త్రభి సంబ’భూవ | శ్రేష్ఠో’ దేవానాం పృత’నాసుజిష్ణుః | దిశో‌உనుర్వా అభ’యన్నో అస్తు | తిష్యః’ పురస్తా’దుత మ’ధ్యతో నః’ | బృస్పతి’ర్నః పరి’పాతు శ్చాత్ | బాధే’తాంద్వేషో అభ’యం కృణుతామ్ | సువీర్య’స్య పత’యస్యామ || 6 ||
దగ్‍మ్ ర్పేభ్యో’ విర’స్తు జుష్టమ్” | శ్రేషా యేషా’మనుంతి చేతః’ | యే ంతరి’క్షం పృథివీం క్షియంతి’ | తే న’స్సర్పాసోమాగ’మిష్ఠాః | యే రో’నే సూర్యస్యాపి’ ర్పాః | యే దివం’ దేవీమను’ంచర’ంతి | యేషా’మశ్రేషా అ’నుంతి కామమ్” | తేభ్య’స్సర్పేభ్యో మధు’మజ్జుహోమి || 7 ||
ఉప’హూతాః పిరో యే ఘాసు’ | మనో’జవసస్సుకృత’స్సుకృత్యాః | తే నో నక్ష’త్రేమాగ’మిష్ఠాః | స్వధాభి’ర్యఙ్ఞం ప్రయ’తం జుషంతామ్ | యే అ’గ్నిగ్ధా యే‌உన’గ్నిదగ్ధాః | యే’‌உముల్లోకం పితరః’ క్షియంతి’ | యాగ్‍శ్చ’ విద్మయాగ్మ్ ఉ’ న ప్ర’విద్మ | ఘాసు’ ఙ్ఞగ్‍మ్ సుకృ’తం జుషంతామ్ || 8||
వాంతిః ఫల్గు’నీనామసి త్వమ్ | తద’ర్యమన్ వరుణమిత్ర చారు’ | తం త్వా’ యగ్‍మ్ స’నితారగ్‍మ్’ సనీనామ్ | జీవా జీవ’ంతము సంవి’శేమ | యేనేమా విశ్వా భువ’నాని సంజి’తా | యస్య’ దేవా అ’నుంయంతి చేతః’ | ర్యమా రాజా‌உజస్తు వి’ష్మాన్ | ఫల్గు’నీనామృభో రో’రవీతి || 9 ||
శ్రేష్ఠో’ దేవానాం” భగవో భగాసి | తత్త్వా’ విదుః ఫల్గు’నీస్తస్య’ విత్తాత్ | స్మభ్యం’ క్షత్రజరగ్‍మ్’ సువీర్యమ్” | గోదశ్వ’దుసన్ను’దేహ | భగో’హ దాతా భగ ఇత్ప్ర’దాతా | భగో’ దేవీః ఫల్గు’నీరావి’వేశ | భస్యేత్తం ప్ర’వం గ’మేమ | యత్ర’ దేవైస్స’మాదం’ మదేమ | || 10 ||
యాతు దేవస్స’వితోప’యాతు | హిణ్యయే’న సువృతా రథే’న | వన్, హస్తగ్‍మ్’ సుభగ్‍మ్’ విద్మనాప’సమ్ | ప్రయచ్ఛ’ంతం పపు’రిం పుణ్యమచ్ఛ’ | హస్తః ప్రయ’చ్ఛ త్వమృతం వసీ’యః | దక్షి’ణే ప్రతి’గృభ్ణీమ ఏనత్ | దాతార’ద్య స’వితా వి’దేయ | యో నో హస్తా’య ప్రసువాతి’ ఙ్ఞమ్ ||11 ||
త్వష్టా నక్ష’త్రభ్యే’తి చిత్రామ్ | సుభగ్‍మ్ స’సంయుతిగ్‍మ్ రాచ’మానామ్ | నివేశయ’న్నమృతాన్మర్త్యాగ్’శ్చ | రూపాణి’ పిగ్ంశన్ భువ’నాని విశ్వా” | తన్నస్త్వష్టా తదు’ చిత్రా విచ’ష్టామ్ | తన్నక్ష’త్రం భూరిదా అ’స్తు మహ్యమ్” | తన్నః’ ప్రజాం వీరవ’తీగ్‍మ్ సనోతు | గోభి’ర్నోశ్వైస్సమ’నక్తు యఙ్ఞమ్ || 12 ||
వాయుర్నక్ష’త్రభ్యే’తి నిష్ట్యా”మ్ | తిగ్మశృం’గో వృభో రోరు’వాణః | మీన్ భువ’నా మారిశ్వా” | అ ద్వేషాగ్‍మ్’సి నుదతామరా’తీః | తన్నో’ వాయస్తదు నిష్ట్యా’ శృణోతు | తన్నక్ష’త్రం భూరిదా అ’స్తు మహ్యమ్” | తన్నో’ దేవాసో అను’జానంతు కామమ్” | యథా తరే’మ దురితాని విశ్వా” || 13 ||
దూస్మచ్ఛత్ర’వో యంతు భీతాః | తది’ంద్రాగ్నీ కృ’ణుతాం తద్విశా’ఖే | తన్నో’ దేవా అను’మదంతు ఙ్ఞమ్ | శ్చాత్ పుస్తాదభ’యన్నో అస్తు | నక్ష’త్రాణామధి’పత్నీ విశా’ఖే | శ్రేష్ఠా’వింద్రాగ్నీ భువ’నస్య గోపౌ | విషూ’శ్శత్రూ’నబాధ’మానౌ | అక్షుధ’న్నుదతామరా’తిమ్ | || 14 ||
పూర్ణా శ్చాదుపూర్ణా పురస్తా”త్ | ఉన్మ’ధ్యతః పౌ”ర్ణమాసీ జి’గాయ | తస్యాం” దేవా అధి’ంవస’ంతః | త్తమే నాక’ హ మా’దయంతామ్ | పృథ్వీ సువర్చా’ యుతిః జోషా”ః | పౌర్ణమాస్యుద’గాచ్ఛోభ’మానా | ప్యాయయ’ంతీ దురితాని విశ్వా” | రుం దుహాం యజ’మానాయ ఙ్ఞమ్ |
ద్ధ్యాస్మ’ వ్యైర్నమ’సోసద్య’ | మిత్రం దేవం మి’త్రధేయం’ నో అస్తు | నూరాధాన్, విషా’ ర్ధయ’ంతః | తం జీ’వే దః సవీ’రాః | చిత్రం నక్ష’త్రముద’గాత్పురస్తా”త్ | నూరాధా తి యద్వద’ంతి | తన్మిత్ర ఏ’తి థిభి’ర్దేయానై”ః | హిణ్యయైర్విత’తైంతరి’క్షే || 16 ||
ఇంద్రో” జ్యేష్ఠామను నక్ష’త్రమేతి | యస్మి’న్ వృత్రం వృ’త్ర తూర్యే’ తార’ | తస్మి’న్వయ-మృతం దుహా’నాః | క్షుధ’ంతరే దురి’తిం దురి’ష్టిమ్ | పుందరాయ’ వృభాయ’ ధృష్ణవే” | అషా’ఢా సహ’మానాయ మీఢుషే” | ఇంద్రా’య జ్యేష్ఠా మధు’ద్దుహా’నా | రుం కృ’ణోతు యజ’మానాయ లోకమ్ | || 17 ||
మూలం’ ప్రజాం వీరవ’తీం విదేయ | పరా”చ్యేతు నిరృ’తిః పరాచా | గోభిర్నక్ష’త్రం శుభిస్సమ’క్తమ్ | అహ’ర్భూయాద్యజ’మానా మహ్యమ్” | అహ’ర్నో ద్య సు’వితే ద’దాతు | మూలం నక్ష’త్రమితి యద్వద’ంతి | పరా’చీం వాచా నిరృ’తిం నుదామి | శివం ప్రజాయై’ శివమ’స్తు మహ్యమ్” || 18 ||
యా దివ్యా ఆపః పయ’సా సంబభూవుః | యా ంతరి’క్ష త పార్థి’వీర్యాః | యాసా’మషాఢా అ’నుంతి కామమ్” | తా పః శగ్గ్ స్యోనా భ’వంతు | యాశ్చ కూప్యా యాశ్చ’ నాద్యా”స్సముద్రియా”ః | యాశ్చ’ వైంతీరుత ప్రా’చీర్యాః | యాసా’మషాఢా మధు’ క్షయ’ంతి | తా పః శగ్గ్ స్యోనా భ’వంతు ||19 ||
న్నో విశ్వే ఉప’ శృణ్వంతు దేవాః | తద’షాఢా భిసంయ’ంతు ఙ్ఞమ్ | తన్నక్ష’త్రం ప్రథతాం శుభ్యః’ | కృషిర్వృష్టిర్యజ’మానాయ కల్పతామ్ | శుభ్రాః న్యా’ యుతయ’స్సుపేశ’సః | ర్మకృత’స్సుకృతో’ వీర్యా’వతీః | విశ్వా”న్ దేవాన్, విషా’ ర్ధయ’ంతీః | షాఢాః కాముపా’యంతు ఙ్ఞమ్ || 20 ||
స్మిన్ బ్రహ్మాభ్యజ’త్సర్వ’మేతత్ | ముంచ’ లోమిదమూ’ సర్వమ్” | తన్నో నక్ష’త్రమభిజిద్విజిత్య’ | శ్రియం’ దధాత్వహృ’ణీయమానమ్ | భౌ లోకౌ బ్రహ్మ’ణా సంజి’తేమౌ | తన్నో నక్ష’త్రమభిజిద్విచ’ష్టామ్ | తస్మి’న్వయం పృత’నాస్సంజ’యేమ | తన్నో’ దేవాసో అను’జానంతు కామమ్” || 21 ||
శృణ్వంతి’ శ్రోణామృత’స్య గోపామ్ | పుణ్యా’మస్యా ఉప’శృణోమి వాచమ్” | హీం దేవీం విష్ణు’పత్నీమజూర్యామ్ | ప్రతీచీ’ మేనాగ్‍మ్ విషా’ యజామః | త్రేధా విష్ణు’రురుగాయో విచ’క్రమే | హీం దివం’ పృథివీంతరి’క్షమ్ | తచ్ఛ్రోణైతిశ్రవ’-చ్ఛమా’నా | పుణ్యగ్గ్ శ్లోకం యజ’మానాయ కృణ్వతీ || 22 ||
ష్టౌ దేవా వస’వస్సోమ్యాసః’ | చత’స్రో దేవీరాః శ్రవి’ష్ఠాః | తే ఙ్ఞం పా”ంతు రజ’సః పురస్తా”త్ | త్సరీణ’మృతగ్గ్’ స్వస్తి | ఙ్ఞం నః’ పాంతు వస’వః పురస్తా”త్ | క్షితో’‌உభియ’ంతు శ్రవి’ష్ఠాః | పుణ్యన్నక్ష’త్రభి సంవి’శామ | మా నో అరా’తిగ్ంసా‌உగన్న్’ || 23 ||
క్షత్రస్య రాజా వరు’ణో‌உధిరాజః | నక్ష’త్రాణాగ్‍మ్ తభి’గ్వసి’ష్ఠః | తౌ దేవేభ్యః’ కృణుతో దీర్ఘమాయుః’ | తగ్‍మ్ హస్రా’ భేజాని’ ధత్తః | ఙ్ఞన్నో రాజా వరు’ ఉప’యాతు | తన్నో విశ్వే’ భి సంయ’ంతు దేవాః | తన్నో నక్ష’త్రగ్‍మ్ తభి’షగ్జుషాణమ్ | దీర్ఘమాయుః ప్రతి’రద్భేజాని’ || 24 ||
జ ఏక’పాదుద’గాత్పురస్తా”త్ | విశ్వా’ భూతాని’ ప్రతి మోద’మానః | తస్య’ దేవాః ప్ర’వం య’ంతి సర్వే” | ప్రోష్ఠదాసో’ మృత’స్య గోపాః | విభ్రాజ’మానస్సమిధాగ్రః | ఆ‌உంతరి’క్షమరుంద్యామ్ | తగ్‍మ్ సూర్యం’ దేజమేక’పాదమ్ | ప్రోష్ఠదాసో అను’యంతి సర్వే” || 25 ||
అహి’ర్బుధ్నియః ప్రథ’మా న ఏతి | శ్రేష్ఠో’ దేవానా’ముత మాను’షాణామ్ | తం బ్రా”హ్మణాస్సో’పాస్సోమ్యాసః’ | ప్రోష్ఠదాసో’ భిర’క్షంతి సర్వే” | త్వా ఏక’భి కర్మ’ దేవాః | ప్రోష్ఠదా తి యాన్, వద’ంతి | తే బుధ్నియం’ పరిషద్యగ్గ్’ స్తువంతః’ | అహిగ్‍మ్’ రక్షంతి నమ’సోసద్య’ || 26 ||
పూషా రేవత్యన్వే’తి పంథా”మ్ | పుష్టిపతీ’ పశుపా వాజ’బస్త్యౌ | మాని’ వ్యా ప్రయ’తా జుషాణా | సుగైర్నో యానైరుప’యాతాం ఙ్ఞమ్ | క్షుద్రాన్ శూన్ ర’క్షతు రేవతీ’ నః | గావో’ నోశ్వాగ్మ్ అన్వే’తు పూషా | అన్నగ్ం రక్ష’ంతౌ బహుధా విరూ’పమ్ | వాజగ్‍మ్’ సనుతాం యజ’మానాయ ఙ్ఞమ్ || 27 ||
శ్వినా’వశ్వయుజోప’యాతామ్ | శుంగమి’ష్ఠౌ సుయమే’భిరశ్వై”ః | స్వం నక్ష’త్రగ్‍మ్ విషా యజ’ంతౌ | మధ్వాసంపృ’క్తౌ యజు’షా సమ’క్తౌ | యౌ దేవానాం” భిషజౌ” హవ్యవాహౌ | విశ్వ’స్య దూతామృత’స్య గోపౌ | తౌ నక్షత్రం జుజుషాణోప’యాతామ్ | నమో‌உశ్విభ్యాం” కృణుమో‌உశ్వయుగ్భ్యా”మ్ || 28 ||
అప’ పాప్మానం భర’ణీర్భరంతు | తద్యమో రాజా భగ’వాన్, విచ’ష్టామ్ | లోస్య రాజా’ మతో హాన్, హి | సుగం నఃంథామభ’యం కృణోతు | యస్మిన్నక్ష’త్రే మ ఏతి రాజా” | యస్మి’న్నేనభ్యషిం’చంత దేవాః | తద’స్య చిత్రగ్‍మ్ విషా’ యజామ | అప’ పాప్మానం భర’ణీర్భరంతు || 29 ||
నివేశ’నీ ంగమ’నీ వసూ’నాం విశ్వా’ రూపాణి వసూ”న్యావేశయ’ంతీ | స్రపోషగ్‍మ్ సుగా రరా’ణా సా న్వర్చ’సా సంవిదానా | యత్తే’ దేవా అద’ధుర్భాధేమమా’వాస్యే ంవస’ంతో మహిత్వా | సా నో’ ఙ్ఞం పి’పృహి విశ్వవారే యిన్నో’ ధేహి సుభగే సువీరమ్” || 30 ||
ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః’ |