Friday, 18 July 2014

కుటుంబ సంబంధమైన కలహములను తొలగించి అత్యంత శీఘ్రముగా కుటుంబ సఖ్యతను & బంధు సఖ్యతను ప్రసాదించే

కుటుంబ సంబంధమైన కలహములను తొలగించి అత్యంత శీఘ్రముగా కుటుంబ సఖ్యతను & బంధు సఖ్యతను ప్రసాదించే

"శ్రీ సౌభగ్యవాగీశ్వరీ అమ్మవారు"

తరుణ శకలమిందోః బిభ్రతీ శుభ్రకాంతిః ।
కుచభర నమితాంగీ సన్నిషణ్ణా సితాబ్జే ।
నిజ కర కమలోద్య ల్లేఖినీ పుస్తక శ్రీః ।
సకల విభవ సంఘైః పాతు వాగ్దేవతా నః ।।

ప్రతి నిత్యం పై మూర్తిని దర్శిస్తూ ధ్యాన శ్లోకాన్ని పఠించినకుటుంబ సంబంధమైన కలహములు తొలగునని శాస్త్రవచనము.
ప్రతి గృహముయందు ఈ మూర్తిని ఇంటిలోపలి భాగములో ప్రధాన ద్వారమునకు పై భాగమున ఉంచి తెలుపు పుష్పములతో ఆరాధించిన త్వరితముగా కుటుంబ సంబంధమైన కలహములను తొలగి అత్యంత శీఘ్రముగా కుటుంబ సఖ్యత & బంధు సఖ్యత కలుగునని శాస్త్రవచనము.

 యల్.యస్.సిద్ధాన్తి —