Friday, 20 April 2012

పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యో మే భక్త్యా ప్రయచ్చతి
తదహం భక్త్యుపహృతం అశ్నామి ప్రయతాత్మన:
(భగవత్ గీత 9 - 26)

క..
... దళమైన బుష్పమైనను, ఫలమైనను సలిలమైన బాయని భక్తిం
గొలిచిన జను లర్పించిన, నెలమిన్ రుచిరాన్నముగనె యేను భుజింతున్.
(పొతన భగవతం..దసమ స్కందం..కుచేలొపాక్యనం)