Sunday, 2 June 2013

Any Puja Sankalpam in USA.

Narasimhamurty Varanasi
Any Puja Sankalpam in USA.

Sri maha vishnu raagnaya, pravarta manasya, aadya brahmanaha, dwiteeya parardhe, sweta varaha kalpe, vivaswata manwantare, kaliyuge, pradhama paade, KROWNCHA (land of Eagle) dweepe, Ramanaka Varshe, Indra khande (emipre of Indra), Ramyaka Paschimadese (western country), Sapta samudrantare (w.r.t Lord Shiva on Mount Kailash in Himalayas) Samastha devata, brahmana, hari harada sannidhow, asmin vartamana, vyawaharika chandra maanena _____ samvathsare, Uttara aayane (Jan 14 - July 13) or Dakshin aayane (July 14 - Jan 13), _____ ruthow (season), _____ mase (month), Sukla (1day - amavasya) or Krishna (1day - Purnima) Pakshe, ____ Tidhow (day), subha tidhow, Vasaraha vasarastu Ravi = sun, Indu = mon, Bhrugu = Fri, Stira = Sat____ vasare (week name) Subha vaasare, ____ Nakshatre (star), subha nakshatre, subha yoge, subha karane, evam guna visheshana visishtayaam, sriman __(your name) ____ naama dheyaaham, sreemataha ___(Wife name)___ naamnyam, ____ gotrodbhavasya, mama upatta duritakshaya dwara, sri parameswara mugdhisya, sri parameswara preetyardham _________ (eg. Pratah Sandhyam, Ganapathi Pujam, Lakshmi Pujam) karishyee...