Thursday, 22 September 2011

|| శనివజ్రపంజరకవచమ్||

|| శనివజ్రపంజరకవచమ్||

శ్రీ గణేశాయ నమః||
నీలామ్బరో నీలవపుః కిరీటీ గృధ్రస్థితస్త్రాసకరో ధనుష్మాన్|
చతుర్భుజః సూర్యసుతః ప్రసన్నః సదా మమ స్యాద్ వరదః ప్రశాన్తః|| ౧||
బ్రహ్మా ఉవాచ||
శృణుధ్వమృషయః సర్వే శనిపీడాహరం మహత్|
కవచం శనిరాజస్య సౌరేరిదమనుత్తమమ్|| ౨||
కవచం దేవతావాసం వజ్రపంజరసంజ్ఞకమ్|
శనైశ్చరప్రీతికరం సర్వసౌభాగ్యదాయకమ్|| ౩||
ఔమ్ శ్రీశనైశ్చరః పాతు భాలం మే సూర్యనన్దనః|
నేత్రే ఛాయాత్మజః పాతు పాతు కణౌం యమానుజః|| ౪||
నాసాం వైవస్వతః పాతు ముఖం మే భాస్కరః సదా|
స్నిగ్ధకణ్ఠశ్చ మే కణ్ఠం భుజౌ పాతు మహాభుజః|| ౫||
స్కన్ధౌ పాతు శనిశ్చైవ కరౌ పాతు-శుభప్రదః|
వక్షః పాతు యమభ్రాతా కుక్షిం పాత్వసితస్తథా|| ౬||
నాభిం గ్రహపతిః పాతు మన్దః పాతు కటిం తథా|
ఊరూ మమాన్తకః పాతు యమో జానుయుగం తథా|| ౭||
పదౌ మన్దగతిః పాతు సర్వాంగం పాతు పిప్పలః|
అంగోపాంగాని సర్వాణి రక్షేన్ మే సూర్యనన్దనః|| ౮||
ఇత్యేతత్ కవచం దివ్యం పఠేత్ సూర్యసుతస్య యః|
న తస్య జాయతే పీడా ప్రీతో భవతి సూర్యజః|| ౯||
వ్యయ-జన్మ-ద్వితీయస్థో మృత్యుస్థానగతోऽపి వా|
కలత్రస్థో గతో వాऽపి సుప్రీతస్తు సదా శనిః|| ౧౦||
అష్టమస్థే సూర్యసుతే వ్యయే జన్మద్వితీయగే|
కవచం పఠతే నిత్యం న పీడా జాయతే క్వచిత్|| ౧౧||
ఇత్యేతత్కవచం దివ్యం సౌరేర్యన్నిర్మితం పురా|
ద్వాదశాऽష్టమజన్మస్థదోషాన్నాశయతే సదా|
జన్మలగ్నస్థితాన్ దోషాన్ సర్వాన్నాశయతే ప్రభుః|| ౧౨||
|| ఇతి శ్రీ బ్రహ్మాణ్డపురాణే బ్రహ్మ-నారదసంవాదే
శనివజ్రపంజరకవచమ్ సమ్పూర్ణమ్||