Thursday, 22 September 2011

|| నవగ్రహమన్త్రః||

|| నవగ్రహమన్త్రః||శ్రీగణేశాయ నమః|

అథ సూర్యస్య మన్త్రః
ఓమ్ హ్సౌః శ్రీం ఆం గ్రహాధిరాజాయ ఆదిత్యాయ స్వాహా||

అథ చన్ద్రస్య మన్త్రః
ఓమ్ శ్రీం క్రీం హ్రాం చం చన్ద్రాయ నమః||

అథ భౌమస్య మన్త్రః
ఐం హ్సౌః శ్రీం ద్రాం కం గ్రహాధిపతయే భౌమాయ స్వాహా||

అథ బుధస్య మన్త్రః
ఓమ్ హ్రాం క్రీం టం గ్రహనాథాయ బుధాయ స్వాహా||

అథ జీవస్య మన్త్రః
ఓమ్ హ్రీం శ్రీం ఖ్రీం ఐం గ్లౌం గ్రహాధిపతయే
బృహస్పతయే బ్రీంఠః ఐంఠః శ్రీంఠః స్వాహా||

అథ శుక్రస్య మన్త్రః -
ఓమ్ ఐం జం గం గ్రహేశ్వరాయ శుక్రాయ నమః||

అథ శనైశ్చరస్య మన్త్రః
ఓమ్ హ్రీం శ్రీం గ్రహచక్రవర్తినే శనైశ్చరాయ క్లీం ఐంసః స్వాహా||

అథ రాహోర్మన్త్రః
ఓమ్ క్రీం క్రీం హూఁ హూఁ టం టఙ్కధారిణే
రాహవే రం హ్రీం శ్రీం భైం స్వాహా||

అథ కేతు మన్త్రః
ఓమ్ హ్రీం క్రూం క్రూరరూపిణే కేతవే ఐం సౌః స్వాహా||

|| ఇతి నవగ్రహమన్త్రః సమ్పూర్ణమ్||