Sunday, 8 December 2013

కార్తికేయం

  శక్తిహస్తం విరూపాక్షం శిఖివాహనం షడాననం..

. దారుణం రిపు రోగఘ్నం భావయే కుక్కుటధ్వజం


 స్కంధం షణ్ముఖం దేవం శివతేజం ద్విషడ్భుజం...

  కుమారం స్వామినాథం తం కార్తికేయం నమామ్యహం.