Monday, 23 September 2013

శుక్లాం భరదరం- తెల్లని వస్త్రములతో
విష్ణుం - అంతటా వ్యాపించిన వాడై
శశివర్ణం - చంద్రుని వంటి ప్రకాశం కలవాడై
చతుర్భుజం - నాలుగు భుజములు(చేతులు) కలవాడై
ప్రసన్న వదనం - ప్రసన్నమైనటువంటి ముఖముకలవాడిని
ధ్యాయేత్ - ధ్యానించుచున్నాము
ఆగజానన పద్మార్హం- నాయకత్వం లేని మాకు
గజానన మహర్నిశం - నాయకుడివై మమ్ములను నడిపించు
అనేకదం తం బక్తానమ్- కొన్ని కోట్ల జీవరాశులు భక్తితో
ఏకదంతం ఉపాస్మహే- ఏక దంతుడవైన నిన్ను ఉపాసన చేయుచున్నాము