Monday, 26 March 2012

కోతిభార: సమర్థానాం | కిందూరం వ్యవసాయినాం ||
కోవిదేశ: సవిద్యానాం | క: పర: ప్రియవాదినాం ||

తాత్పర్యమ్: సమర్థుడైనవాడికి యే పని భారంగా ఉండదు... పరిశ్రమించేవాడికి దూరదేశం యేదీ కాదు... విద్వాంసులకు యేదీ విదేశం కాదు.... మృదుమధురంగా మాట్లాడేవాడికి ఎవడూ శత్రువులు కారు....!!