Monday, 26 March 2012

వ్యాళం బాలమ్ర్ణాళతస్తుభిరసౌ రోద్దుం సముజ్జృమ్భతే
భేత్తుం వజ్రమణిం శిరీషకుసుమప్రాన్తేన సన్నహ్యతి,
మాధుర్యం మధుబిన్దునా రచయితుం క్షారామ్బుధేరీహతే
మూర్ఖాన్యః ప్రతినేతుమిచ్ఛతి బలాత్సూక్తైః సుధాస్మన్దిభిః!!

భావము:
మదపుటేనుఁగును తామరతూటి దారముతో బంధింపఁ జూచువాఁడును, దిరిసెన పువ్వు కొనచేత వజ్రమును గోయఁజూచువాఁడును, లవణసముద్రౌనందలి నీరును తియ్యగాఁ జేయుటకు అందు ఒక తేనెబొట్టును విడుచువాఁడును, మంచిమాటలతో మూర్ఖులను సమాధానపెట్టఁదలచువాఁడును సమానులు.