Thursday, 15 March 2012

ఏకశ్లోకీ భాగవతం:

ఆదౌ దేవకి దేవి గర్భ జననం గోపీగృహే వర్ధనం!
మాయాపూతన జీవితాపహరణం గోవర్ధనోద్ధారణం!
కంసచ్చేదన కౌరవాది హననం కుంతీ సుతాం పాలనం!
ఏతద్భాగవతం పురాణకధితం శ్రీకృష్ణ లీలామృతం!!