Sunday, 17 March 2013నరసింహ శర్మ

 • దీర్ఘదర్శి గారి బ్లాగు నుండి శ్రీ విజయమోహన్ గారికి కృతజ్ఞలతో
  పం చ మహా యజ్ఞాలు -3 వ వ్యాసం - పితృ యజ్ఞం - మీకు "అదృష్టం" ఎలా వస్తుంది?
  పం చ మహా యజ్ఞాలు -3 వ వ్యాసం

  పితృ యజ్ఞం

  ముందు వ్యాసాల్లో -
  దేవ యజ్ఞము, ఋషి యజ్ఞాలను గురిం ఛి - చదివాము.
  మూడవది పితృ యజ్ఞం.
  యజ్ఞము - అం టే "స్వార్థ రహితమైన, పరులకు వుపకారమైన" - కార్యము.
  మనం మన కోసం చేసేది యజ్ఞం కాదు. పరుల కోసం చేసేదే యజ్ఞం.

  ఈ యజ్ఞం చేయడానికి మనకున్న పరికరాలేమిటి?

  మనకున్న ధన, ధాన్యాదులను- వొక పక్క నుంచితే -

  మనలోనే నిక్షిప్తమైన మూడు అద్భుత శక్తులను మనం ఎల్లప్పుడూ జ్ఞాపకం వుంచుకోవాలి.
  అవి - మన జ్ఞాన శక్తి, ఆలోచనా శక్తి, క్రియా శక్తి.

  ఈ మూడు శక్తులూ, వొకటిగా చేర్చి- మనం చేసే పనులకు, బలం చాలా ఎక్కువ. ఫలితం చాలా ఎక్కువ.
  అందుకనే - మనం, "మనో, వాక్, కాయ, కర్మణా" - పని చేయాలని, మన అన్ని శక్తులూ వొకటిగా జోడించి, పని చేయాలని - మన ఋషులు చెప్పారు.
  ఈ పంచ మహా యజ్ఞాలలో - దేవతలకు, ఋషులకు, పితృ దేవతలకూ, మిగతా మనుషులకూ, భూత గణాలకు, జరిగే మేలు చాలా వున్నా- వారి ద్వారా - మనకు జరిగే మేలు అంతకంటే ఎక్కువ.

  యిక - పితృ యజ్ఞం గురిం ఛి చూద్దాం.
  పితృ దేవతలంటే - చని పోయిన మన పూర్వీకులు మాత్రమే కాదు.
  బ్రతికి వున్న , మన తలిదండ్రులు - వారి సమానులు కూడా .
  వారికి మనమిచ్చే గౌరవము, వారికి మనం చేసే సేవ, వారి పట్ల మనం ప్రదర్శించే శ్రద్ధా భక్తులు - యిదీ పితృ యజ్ఞమం టే.
  మీరు, మీ పరిధిలో - మీ తల్లిదండ్రులకు , వారు ఉన్నప్పుడే, ఏం చేయగలరో - అవన్నీ చేసేయండి.
  మన ఋషులు, గురువులు చెప్పడం ఎమిటంటే - మీ పితృదేవతలు, బ్రతికి వున్నప్పుడు, వారిని సంతోష పెట్టండి.

  ఏమేమి చేయ గలరో - అవన్నీ - చేసెయ్యండి. అది చాలా ముఖ్యం.
  అందుకనే అన్నారు - మాతృ దేవో భవ; పితృదేవోభవ; ఆచార్య దేవో భవ - అని.
  కానీ - ఈ కాలం లో , పెద్దవాళ్ళయిన కొడుకులతో వుండటానికే - తల్లి దండ్రులు అంత యిష్టం చూపని పరిస్థితులు వస్తూ వుంది. తల్లిదండ్రులకు యిష్టం వున్నా- కొడుకుకో, కోడలికో - యిష్టం లేక పోవడమూ జరుగుతూ వుంది. కొడుకులు, ఎక్కడెక్కడో - వుండడం వలన - యిద్దరికీ యిష్టం వున్నా, కలిసి వుండ లేని పరిస్థితులూ - వున్నాయి.
  "వృద్ధాశ్రమాల" సంస్కృతి అనివార్యమై పోతూ వుంది.

  యిందులో - ఎవరి బాధ్యత ఎంత - అని వ్రేలెత్తి చూపడం - యిక్కడ కుదరదు - కాబట్టి - మీరు ఏమేమి చేయగలరో, మీ బ్రతికి వున్న పితరుల సంతోషానికి - అవన్నీ చేసెయ్యండి - అని మాత్రము చెబుతున్నాను.
  మీరు - ఏమేమి చేస్తారో - అవి - మీ పిల్లలు - భవిష్యత్తులో మీకు చేసే అవకాశం కాస్త వుంది.
  తల్లిదండ్రులకు - ఏమీ చేయని వాడు - నేను సమాజనికి సేవ చేస్తాననడం - హాస్యాస్పదంగా వుంటుంది.

  మీరు - ఏమి చేయగలరు ?
  ప్రతి "మంఛి రోజు" కూ - వారికి నమస్కారం చేసి - వారి ఆశీర్వాదం పొందండి.
  మా నాన్న, మా అమ్మ నాకు ఎంత చేసారో - అని వారు మీకు చేసిన త్యాగాలన్నీ - మీ భార్య / భర్త, స్నేహితులతో -
  చెప్పండి.
  మీ అమా, నాన్నా ఎదురుగా కూడా చెప్పొచ్చు. వారిపై - మీకెంత గౌరవం వుందో, వారికీ తెలియనివ్వండి.
  మీ ఆర్ధిక పరిస్థికి తగ్గని ఆర్ధిక పరిస్థితి - వారికి కలుగ జేయండి.

  తల్లి దండ్రులతో - ఎంత గౌరవం గా మాట్లాడినా -అది మీకు మేలే చేస్తుంది.
  మీ తల్లిదండ్రుల - పితరుల గురిం ఛి తెలుసుకోండి. వారి పట్ల మీ గౌరవం తెలియచేయండి. వారి పేరు మీద - అన్న దానాలో, మరేదైనా - దానాలో - మీ తల్లిదండ్రులకు తెలిసేటట్టు చేయండి.
  యిలా, మీరు ఎన్నో చేయొచ్చు. చేయాలని భావన రావాలి. అంతే.
  మన సంస్కృతిలో - సంవత్సరానికొక సారి - మరణించిన పితరుల కందరికీ పితృ యజ్ఞం జరిపే ఆనవాయితీ వుంది.

  శ్రద్ధతో చేయాల్సిన కార్యం కాబట్టి - దాన్ని "శ్రాద్ధము" అన్నారు.
  అది కాక, ప్రతి అమావాస్య నాడు - మన పితరులకు మాత్రమే కాక, చనిపోయిన అందరికీ - గౌరవం తెలిపే పద్దతిగా - పితృ యజ్ఞం చేసే పద్ధతి కూడా మనకుంది. ఈ రోజుల్లో - మీకు తోచిన పద్ధతిలో - మీకు వీలున్న విధంలో - మీరు చెయ్యండి.
  మనసు ముఖ్యం. మనసుం టే - మార్గాలెన్నో దొరుకుతాయి.
  దీని వలన మీకేం లాభం. చాలా లాభాలున్నాయి.
  అదృష్టం - అనే మాట మీకు తెలుసు.
  కనిపించ కుండా -స్పష్టమైన కారణం తెలియకుండా - మీకు వచ్చే లాభమే - "అదృష్టం".
  అదృష్టమేనేది - మీకు ఈ పంచ మహా యజ్ఞాల వలననే వస్తోందని - మీకు తెలుసా?
  దేవతలు - మిమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తే - మీకు "అదృష్టం" వస్తుంది.
  ఋషులు, గురువులు - మిమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తే - మీకు "అదృష్టం" వస్తుంది.
  మీ పితృ దేవతలు, మిమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తే - మీకు "అదృష్టం" వస్తుంది.
  వొకరి "ఆశీర్వాదానికీ" - మీ "అదృష్టానికీ" - మీరు, మీ కనులతో చూడ లేని - అతి పెద్ద లింకు వుంది.

  ఈ కాలం లో - పాశ్చాత్య దేశాలలో కూడా - "లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ " అనే వొక ప్రకృతి ధర్మం పైన చాలా చర్చ జరుగుతూ వుంది. మీరు నిస్స్వార్థంగా అనుకునేది మీకు దగ్గరగా వస్తుందని - ఈ లా యొక్క సారాంశం.

  నిజమే. యిది మన దేశంలో - మొదటి నుండి మనకు తెలుసు.

  నిస్స్వార్థ కార్యాలకు - దేవతలు - అంటే, ప్రకృతి శక్తులు "తథాస్తు" అంటారని, మన శక్తికి వాటి శక్తిని జోడిస్తారని మనకు తెలుసు. అందుకే దేవ యజ్ఞం. శ్రీ రాముడు, శ్రీ కృష్ణుడు లాంటి దైవాంశ సంభూతులు కూడా - దేవ యజ్ఞం చేసి గానీ - తమ పనులు మొదలు పెట్ట లేదు. అలాగే ఋషి యజ్ఞమూ, పితృ యజ్ఞమూ కూడా. వారి ఆశీర్వాదము - దేవతల ఆశీర్వాదానికి ఏ విధం గానూ తీసిపోదు.

  మీరు - మీకోసం కోరే వాటికన్నా - మీ తలిదండ్రులు, మీ కోసం, కోరే వాటికి, బలం, ఫలితం, చాలా ఎక్కువ. వారు చేసేది, యజ్ఞం. మీరు చేసేది, మీరు అడిగేది - స్వార్థం.

  యింకా యెంతో వుంది గాని - మనసులో పడిపోతే - యిది చాలు.