Saturday, 9 August 2014

భాగవతం నుండి తెలుసుకోవలసిన విషయాలు - 8

భాగవతం నుండి తెలుసుకోవలసిన విషయాలు - 8
1. గజేంద్ర మోక్షం రుక్మిణీ కళ్యాణం ప్రహ్లాద చరిత్ర, నారాయణ కవచం, కపిల దేవహూతి సంవాదం, ఈ ఐదు నిత్య పారాయణ చేసుకోవాలి.
2. అవిహితము, అనిషిద్ధము నిషిద్ధము: వేదమూ శాస్త్రమూ వేటిని చేయమని చెప్పదో అవి అవిహితములు. ధర్మం చరా సత్యం వదా అని కాకుండా, వేటిని విధించలేదో అవి అవిహితములు. వేటిని నిషేధించలేదో అవి అనిషిద్ధములు. వేటిని నిషేధించారో అవి నిషేధములు. ఇంచుమించు మూడూ నిషేధములు. నకళంజం భక్షయే. కానీ కొన్ని తినమనీ చెప్పలేదూ, తినవద్దనీ చెప్పలేదు. ఈ మూటిలో ఏది చేసినా పాపమే. మనసు యొక్క స్థిరత్వం ఆహారం బట్టి వస్తుంది. జాతి ఆశ్రయ నిమిత్త అదుష్టాత్ అన్నాత్. జాతి దుష్టం, ఆశ్రయ దుష్టం నిమిత్త దుష్టం. ఉల్లిగడ్డ లాంటివి, మాన్సం లాంటివి జాతి దుష్టం. శ్మశానములో పండినది ఆశ్రయ దుష్టం. ఒక వేళ ఇంటిలో చేసినా దానిలో వెంట్రుకపడితే అది నిమిత్త దుష్టం. ఈ మూడూ కానీ ఆహారముతో కాయ శుద్ధి. శరీరము శుద్ధికానంతవరకూ మనసు శుద్ధి పొందదు. ఈ శరీరములో రజస్సు తమస్సు గుణాలను పెంచే ఆహారములని సేవిస్తే, మంచివారికైన చేడు ఆలోచనలు వస్తాయి.
3. ప్రసాదములో రుచి చూసేవాడు వచ్చే జన్మలో బల్లిగా పుడతాడని భాగవతం పాద్మం భారతం చెబుతాయి
4. 1. ప్రకృతి గుణాలని సేవించకుండా ఉండటం 2. వైరాగ్యము నిండిన జ్ఞ్యానము కలిగి ఉండాలి 3. భక్తి కూడా నాకే అర్పించాలి ( అంటే భక్తి కూడా కృష్ణార్పణం) . భగవంతుడు మాత్రమే ఉపాయము. మనము చేసేవన్నీ భగవంతుడు మాత్రమే ఉపాయం అని తెలుసుకోవడానికి పనికొస్తాయి. ఇవి చేస్తే ఆ జీవాత్మ హృదయములో ఉండి అక్కడే ఉంటాను
5. అనిమిత్తా భాగవతీ భక్తిః సిద్ధేర్గరీయసీ
పరమాత్మ యందు ఉండే అనిమిత్తమైన (కారణము లేని, ప్రయోజనాన్ని ఆశించని భక్తి) భక్తి మోక్షము కన్నా గొప్పది.
6. యదృచ్చ అంటే భగవత్సంకల్పం అని అర్థం. వాల్మీకి రామాయణములో కూడా ఈ యదృచ్చ అనే పదం ఆరు సార్లు కనపడుతుంది. అది ఎక్కడ ఉంటే, అక్కడ దైవానుగ్రహం వలన జరిగింది అని అర్థం.
7. పాత్ర శుద్ధిలాగ నాలిక శుద్ధి పొందాలంటే గురువుగారిని స్తోత్రం చేయాలి. మనము ఏ పని మొదలుపెట్టేముందు గురువుగారిని స్మరించాలి.
8.
విశ్వమిత్రాహి పశుషు కర్దమేషు జలేశుచ |
అంధే తమసి వార్ధక్యే దండం దశగుణం భవేత్ ||
వి - పక్షి
శ్వా - కుక్క
అమిత్ర - శత్రువు
అహి - పాములు
పశుషు - పశువుల్ని కట్టడానికి
కర్దమేషు - బురద
జలేషు - నీటిలో
అంధ - గ్రుడ్డివాడైన
తమసి - చీకటిలో
వార్ధక్యే- ముసలితనం
తా | దండం అంటే కర్ర దాన్ని పక్షుల్ని, కుక్కలని, శత్రువులని, పాముల్ని, పశువుల్ని అవసరమైతే కొట్టడానికి. బురద లో నీటిలో ఆసరా కోసం మరియు గ్రుడ్డి వాడికి, చీకటిలో నడిచేవారికి ముసలి వారికి కర్ర అవసరం. ఇవి కర్ర యొక్క పది అవసరాలు.
9. పిల్లి చూసిన వస్తువుని భగవదారాధనకు ఉపయోగించకూడదు. అలా అని చెప్పి పిల్లిని తరిమివేయకూడదు. దానికి అది పెట్టి, మనం వేరే వస్తువుని ఉపయోగించాలి
10. గర్భములో ఉన్న కాలాన్ని జ్యోతీషములో లెక్కలోకి తీసుకోరు. గర్భవాసములో ఉన్న జీవుని జాతకం తల్లి బట్టి ఉంటుంది. భూ స్పర్శ జీవునికి అయ్యాకనే జాతకం చూస్తారు