Monday, 29 July 2013

నీతిశాస్త్రము

శ్లోll శకటం పంచహస్తేషు దశహస్తేషువాజినమ్ l

గజం హస్త సహస్రేషు దుర్జనం దూరత స్త్యజేత్ ll


తాత్పర్యము:- బండి ఎదురుగా వచ్చుట, చూచినవారు ఐదుమూరలు తొలగిపోవలెను.గుఱ్ఱము 


ఎదురుగావచ్చుట చూచినవారు పదిమూరలు తొలిగి పోవలెను.మదించిన ఏనుగు ఎదురుగావచ్చిన

 వెయ్యిమూరలు దూరముతొలగవలెను. దుర్జనుని చూచిన మిక్కిలి సాథ్యమైనంతఎక్కువ దూరముతొలగి 

పోవలెను.