Monday, 29 July 2013

శ్లో || సత్యం బ్రూయా త్ప్రియం బ్రూయా

న్న బ్రూయా త్సత్య మ ప్రియం

ప్రియంచ నావృతం బ్రూయా

దేష ధర్మో ఘటో ద్బవ! (స్కందః )

తా || 

పెద్దలు వచ్చినపుడు లేచి తన పీటమును వారి కియ్యవలెను . పెద్దల ముందు కాళ్ళు చాపి కూర్చుండుట , 


పరుండుట పనికి రాదు . పెద్దలను ప్రత్యక్షముగా గాని పరోక్షమున గాని నిందింప రాదు . ఎదుటి వారిని 

స్తుతించుట ,ఆత్మ నింద పనికి రావు.


శ్లో || శ్రద్దయా ప్రతి గృహ్ణా తి శ్రద్ధ యాయః ప్రయచ్ఛతి


స్వర్గి ణౌ తావు భౌస్యాతాం పతతో శ్రద్దయా త్వదః ||

తా || 


దానము ఇచ్చువాడును ,పుచ్చుకొనువాడును శ్రద్ధ గల వారైనపుడు ఇద్దరికి స్వర్గ సుఖము గలుగును. శ్రద్ధ 


లేనిచో పతనము చెందుదురు.

వేద విద్యను శిష్యులకు దానము చేయుట వలన బ్రాహ్మణుడు బ్రహ్మ లోకమును బొందును.


అసత్య మాడినచో .చేసిన పూజల ఫలము నశించును. గర్వము వల్ల తపము నాశన మగును. పదిసార్లు 


పొగడుకొనుట వలన తానిచ్చిన దానము వలని ఫలము నశించును. బ్రాహ్మణుని దూషించినచో ఆయుర్దాయము 

నశించును .

శ్రీ స్కంద పురాణము