Friday, 26 August 2011

శకున ఫలితములు- తేనెపట్టు,అరటిగెల, మొండిచేయి - దిశాఫలితాలు

తేనెపట్టు :
తూర్పున యజమానికి ధనలాభం, ఆగ్నేయమున అగ్నిభయం, దక్షిణమున మరణము, నైఋతి ధాన్య నాశనము, పడమర మనోపీడ, వాయువ్యం ధననష్టం, ఉత్తరం పుత్రలాభం, ఈశాన్యం బంధుమిత్రలాభం.

అరటిగెల :

తూర్పు శుభం; ఆగ్నేయం శతృవృద్ధి, దక్షిణం బంధుమిత్ర నాశనం, నైఋతి పుత్రలాభం, పడమర విపత్తు, వాయువ్యం నేత్రహాని, ఉత్తరం ఐశ్వర్యం, ఈశాన్యం కీర్తిలాభం

మొండిచేయ్యి :

తూర్పు యజమానికి, నైఋతి పుత్రులకు, వాయువ్యం పశువులకు, ఉత్తరం, ఈశాన్యం భార్యకు కీడు, ఆగ్నేయం అగ్నిభయం, పడమర మరణం కలుగును.

పుట్టు మచ్చల ఫలితములు

ముక్కుమీద - కోపము, వ్యాపార దక్షత
కుడికన్ను - అనుకూల దాంపత్యము
ఎడమకన్ను - స్వార్జిత ధనార్జన
నుదిటి మీద - మేధావి, ధన వంతులు
గడ్డము - విశేష ధన యోగము
కంఠము -ఆకస్మిక ధన లాభం
మెడమీద - భార్యద్వారా ధనయోగం
మోచేయి - వ్యవసాయ దృష్ట్యా ధనప్రాప్తి
కుడిచేయి మణికట్టునందు- విశేష బంగారు ఆభరణములు ధరించుట
పొట్టమీద -భోజనప్రియులు
పొట్టక్రింద - అనారోగ్యం
కుడి భుజం - త్యాగము,విశేష కీర్తి ప్రతిష్ట్రలు
బొడ్డులోపల - ధనలాభములు
కుడితొడ - ధనవంతులు
ఎడమతొడ - సంభోగం
చేతి బ్రొటన వ్రేలు - స్వతంత్ర విద్య, వ్యాపారం
కుడి చేయి చూపుడు వ్రేలు - ధనలాభము, కీర్తి
పాదముల మీద - ప్రయాణములు
మర్మస్థానం - కష్ట సుఖములు సమానం.

బల్లి పడుట వలన కలుగు శుభాశుభములు

పురుషులకు

తలమీదకలహం
పాదముల వెనక ప్రయాణము
కాలివ్రేళ్లు రోగపీడ
పాదములపై కష్టము
మీసముపై కష్టము
తొడలపై వస్త్రనాశనము
ఎడమ భుజము అగౌరవము
కుడి భుజము కష్టము
వ్రేళ్ళపై స్నేహితులరాక
మోచేయి ధనహాని
మణికట్టునందు అలంకారప్రాప్తి
చేతియందు ధననష్టం
ఎడమ మూపు రాజభయం
నోటియందు రోగప్రాప్తి
రెండు పెదవులపై మృత్యువు
క్రింది పెదవి ధనలాభం
పైపెదవి కలహము
ఎడమచెవిలాభము
కుడిచెవిదుఃఖం
నుదురుబంధుసన్యాసం
కుడికన్నుఅపజయం
ఎడమకన్నుశుభం
ముఖముధనలాభం
బ్రహ్మరంద్రమునమృత్యువు

స్త్రీలకు

తలమీద మరణసంకటం
కొప్పుపై రోగభయం
పిక్కలుబంధుదర్శనం
ఎడమకన్నుభర్తప్రేమ
కుడికన్నుమనోవ్యధ
వక్షమున అత్యంతసుఖము,పుత్రలాభం
కుడి చెవి ధనలాభం
పై పెదవి విరోధములు
క్రిందిపెదవి నూతన వస్తులాభము
రెండుపెదవులు కష్టము
స్తనమునందు అధిక దుఃఖము
వీపుయందుమరణవార్త
గోళ్ళయందుకలహము
చేయుయందు ధననష్టము
కుడిచేయి ధనలాభం
ఎడమచేయి మనోచలనము
వ్రేళ్ళపై భూషణప్రాప్తి
కుడిభుజము కామరతి, సుఖము
బాహువులు రత్నభూషణప్రాప్తి
తొడలు వ్యభిచారము,కామము
మోకాళ్ళు బంధనము
చీలమండలు కష్టము
కుడికాలు శత్రునాశనము
కాలివ్రేళ్ళు పుత్రలాభం

రసజ్వలా విషయములు

రసజ్వలకు నక్షత్ర ఫలములు

అశ్వని: భోగభాగ్యములు పొందును. మొదటి సంతానం నష్టం.
భరణి :అనారోగ్యము, భీతి, అల్పాయువు.
కృత్తిక: కష్టనష్టములు అల్పసంతానం కలది చంచలము.
రోహిణి : ధనధాన్యవృద్ధి, పుత్ర సంతావంతురాలు.
మృగశిర : సుఖసౌఖ్యాదులు, దైవభక్తి కలది, యోగ్యురాలు.
ఆర్ద్ర : నీతినియమములు లేనిది, దురదృష్టవంతురాలు.
పునర్వసు : స్వగృహమును విడిచిపెట్టునది.
పుష్యమి : పతిభక్తి గలది, సంతానం కలది యోగ్యురాలు.
ఆశ్రేష : దుష్టసంతానం కలది పతి సౌఖ్యము తక్కువ కలిగినది.
మఘ : తండ్రి యింటి వద్ద ఉండునది, భర్తకు కష్టం తెచ్చునది.
పుబ్బ : గర్భస్రావం కలది దీనురాలు అనారోగ్యం కలది.
ఉత్తర : సంతానం కలది. మంచిసౌఖ్యముగలది.
హస్త : మంచిపుత్రికలు కలది. బందువులను ఆదరించునది.
చిత్త : పతిభక్తిగలది. లలితకళల యందు ఆశక్తికలది.
స్వాతి : పుత్రసంతానంగలది, పతివ్రత, భోగి.
విశాఖ : ధనధాన్యములు లది విలాసవమ్తురాలు, భోగి.
అనూరాధ : పుత్రసంతానంకలది పవిత్రురాలు.
జ్యేష్ఠ : దుష్ఠ ప్రవర్తనకలది. పతినిపోగొట్టుకొనునది.
మూల : పుణ్యక్షేత్రసంచారి, ధర్మంచేయుట యదిష్టతకలది.
పూర్వాషాడ : వైధ్యవ్యము పొందునది. హంతకురాలు అగును.
ఉతరాషాడ : పుణ్యకార్యములు చేయునది. సంపదలు గలది, భోగి
శ్రవణం : దీర్ఘాయుర్దాయం కలది. పుత్రసంతానం కలది.
ధనిష్ఠ : ధనధాన్యములు స్త్రీ సంతానం కలది.
శతబిషం : సుఖ సౌఖ్యములు, ధన వృద్ధి కలది.
పూర్వాభాద్ర : మూర్ఖత్వము కలది. అనారోగ్యము గల భర్త కలది.
ఉత్తరాభాద్ర : జ్ఞానము కలది. బంధువర్గము కలది. పవిత్రురాలు.
రేవతి : ధనవంతురాలు. పుణ్యకార్యములు చేయునది. మంచిజీవనము చేయునది

శుభస్వప్నములు

ఇష్టదేవతను చూచుట, పుష్పములు, పండ్లు, పశుపు, కుంకుమ, నిధినిక్షేపములు, మంగళకరమగు వస్తువులను చూచుట, పశుపు పచ్చని వనములు మొదలగునవి. గుఱ్ఱములు, ఏనుగులు లేదా పల్లకి మొదలగు వాహనములు ఎక్కినటులయ, తాను ఏదోఒక భాధకు గురైనట్లు, రక్తము చూచినట్లు వేదము చదువుతున్నట్లు, పరస్త్రీని సంభోగించుచున్నట్లు, పాలు పెరుగు పుచ్చుకున్నట్లు, నూత్యన వస్తు, వస్త్ర భూషణములు ధరించినట్లు కలగాంచుట శుభఫలదాయకము.

సుశకునములు

మనఃశ్శాంతి లేని సమయమున ప్రయాణము చేయ రాదు. బ్రాహ్మణులు. అశ్వములు, గజములు, ఫలములు, అన్నము, క్షీరము, గోవు, తెల్ల ఆవులు, పద్మములు, శుభవస్త్రములు, వేశ్యలు, మృదంగాది వాద్యములు, నెమళ్ళు, పాల పక్షి, బద్ధైక పశువు, మాంసము, శుభకార్యము వినుట, పుష్పములు చెరకు, పూర్ణకలశములు, ఛత్రములు, మృత్తిక, కన్య, రత్నములు, తల గుడ్డలు, తెల్లగుడ్డలు, పుత్రసహిత స్త్రీ, అద్దము, రజకులు, మత్స్యములు, నెయ్యి, సింహాసనము, ద్వజము, మేక, తేనె, అస్త్రములు, గోరోచనము, వేదధ్వని, మంగళగానములు యివి ఎదురుగా వచ్చిన సుశకునములని భావించి వెంటనే ప్రయాణము చేయ వలెను.