Friday, 13 July 2012

రాజా రాక్షసశ్చైవ శార్దూలాః తత్ర మంత్రిణః!
గృద్రాశ్చ సేవకాః సర్వే యథా రాజా తథా ప్రజా!!


రాజా రాక్షస రూపేణ
వ్యాఘ్ర రూపేణ మంత్రిణా సేవకా స్వానరూపేణా
యథారాజా తథాప్రజా!
 ప్రజా రంజకముగా పరిపాలన చేయ వలసిన రాజే రాక్షసుడిలా ప్రవర్తిస్తే అతని వద్ద నున్న మంత్రులు ప్రజల పాలిట పెద్ద పులులగుదురు. సేవకులు గ్రద్దలై ప్రజలను పీక్కు తిందురు. రాజ్యమునేలే రాజు ఎలా ఉంటే ఆ రాజ్యమునందలి ప్రజలు కూడా అదే విధంగా ఉంటారు సుమా